Is­la­mist an­greb be­tjent med kniv

BT - - NYHEDER - Tho­mas Nørgaard Andersen

DRA­EBT

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Po­li­ti­et i den ty­ske by Span­dau har tors­dag skudt og dra­ebt en per­son, der gik til an­greb på en kvin­de­lig po­li­ti­be­tjent med en kniv. Det skri­ver fle­re ty­ske me­di­er, her­i­blandt avi­sen Bild.

Be­tjen­ten er ble­vet sår­et ved an­gre­bet, der fandt sted tors­dag for­mid­dag. Fle­re øjen­vid­ner hav­de set en mand fa­er­des i ga­de­bil­le­det med en kniv, og da de to før­ste be­tjen­te på ste­det for­søg­te at få man­den til at smi­de kni­ven, gik han til an­greb og sår­e­de den kvin­de­li­ge be­tjent, hvil­ket fik kol­le­ga­en til at af­fy­re sit tje­ne­ste­vå­ben. Kniv­stik­ke­ren mi­ste­de li­vet ved sku­depi­so­den.

Tors­dag ef­ter­mid­dag har po­li­ti­et of­fent­lig­gjort iden­ti­te­ten på ger­nings­man­den. Der er ta­le om en 41-årig tid­li­ge­re dømt is­la­mist.

Plan­lag­de at­ten­tat

Man­den, som tysk po­li­ti kal­der Ra­fik Y, var im­pli­ce­ret i et plan­lagt at­ten­tat­for­søg på den tid­li­ge­re iraki­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Iy­ad Al­lawi, da han be­søg­te Tys­kland i 2008.

Pla­nen blev al­drig ført ud i li­vet, men ret­ten idøm­te Ra­fik Y ot­te års fa­engsel for sin in­ten­tion, og det blev be­vist, at han var med­lem af den ra­di­ka­le is­la­mi­ske ter­r­or­be­va­e­gel­se Ansal-alIs­lam.

Ra­fik Y, som er af irakisk op­rin­del­se, blev idømt ot­te års fa­engsel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.