Myste­ri­et om An­ne

Hun var god for 7,5 mil­li­o­ner nor­ske kro­ner, blot 39 år gam­mel og mor til to små børn. Nu un­drer nord­ma­en­de­ne sig over, hvor­for hun skul­le dø

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son

MORD­S­AG

suss@bt.dk Udadtil le­ve­de de et liv be­lagt med gla­sur. På den lil­le, eks­klu­si­ve halvø Byg­døy i Oslo, i en liebha­ver­vil­la ud til fjor­den. 24 mil­li­o­ner nor­ske kro­ner hav­de den ko­stet. Men un­der over­fla­den var alt til­sy­ne­la­den­de ik­ke helt så ly­se­rødt som gla­su­ren. For den 12. de­cem­ber sid­ste år blev 39-åri­ge An­ne Li­nell Sundt fun­det død. Og nu spør­ger de derop­pe - med god grund - hvem der myr­de­de den smuk­ke, livs­gla­de An­ne, mil­li­o­na­e­ren, der var god for i hvert fald 7,5 mio. nor­ske kro­ner.

Tid­li­ge­re på ugen blev hen­des ka­e­re­ste sig­tet for dra­bet. Blev be­ga­e­ret va­re­ta­egts­fa­engs­let i fi­re uger. Po­li­ti­et kal­der det et mor­fin-drab, for hen­des krop var pum­pet fuld af me­di­cin. Der­u­d­over me­ner de, at ka­e­re­sten har for­fal­sket hen­des te­sta­men­te ef­ter hen­des død. For­søgt at til­tu­ske sig hen­des for­mue. Han na­eg­ter sig skyl­dig. I det he­le.

Mor til to min­dre­åri­ge børn

An­ne Li­nell Sundt var mor til to min­dre­åri­ge børn og tid­li­ge­re gift med en af Nor­ges ri­ge­ste ma­end, en skibs­re­der-ar­ving. Det var ham, der ved skils­mis­sen i 2012 køb­te den eks­klu­si­ve bo­lig til hen­de og bør­ne­ne. Den var hen­des, men han hav­de iføl­ge vg.no pant i den. For at sik­re, at hun ik­ke ba­re solg­te den.

Glad, in­tel­li­gent og en­ga­ge­ret

Kort ef­ter flyt­te­de en ny mand ind. En la­e­ge, som var ad­skil­li­ge år ae­l­dre end hen­de, og som hun iføl­ge de nor­ske me­di­er hav­de va­e­ret pa­tient hos.

Ven­ner har be­skre­vet den smuk­ke, lys­hå­re­de An­ne Li­nell Sundt som glad, in­tel­li­gent og en­ga­ge­ret, som en kvin­de med en rå form for hu­mor og én, der hav­de styr på sit liv. Her­un­der og­så sit ka­er­lig­heds­liv.

Men iføl­ge po­li­tiets te­o­ri var la­e­gen ved at va­e­re tra­et af hen­de. Må­ske som føl­ge af, at han hav­de lånt en mio. nor­ske kro­ner af hen­de, pen­ge som hun i et nød­te­sta­men­te, skre­vet i maj sid­ste år, hav­de kra­e­vet, at han skul­le til­ba­ge­be­ta­le.

Dét er dog An­ne Li­nell Sundts tid­li­ge­re te­sta­men­te, som iføl­ge tv2.no var et hjem­mela­vet te­sta­men­te, som isa­er har ledt po­li­ti­et på spo­ret af la­e­gen. Iføl­ge det stod han til at ar­ve 6,5 mio. af hen­des for­mue, stod til at få ef­ter­gi­vet sit lån, samt fik te­sta­men­te­ret ret­ten til at bli­ve bo­en­de i liebha­ver­vil­la­en. Pro­ble­met med det te­sta­men­te er ba­re, at de to vid­ne­un­der­skrif­ter iføl­ge eks­per­ter er på­ført te­sta­men­tet ef­ter hen­des død.

At la­e­ge­ka­e­re­sten al­le­re­de få uger ef­ter An­ne Li­nell Sundts død mød­te op hos bo­be­sty­re­ren for at få ar­ven ud­be­talt, har be­stemt ik­ke gav­net hans sag.

Oveni det kom­mer så det mista­en­ke­li­ge for­løb på sel­ve døds­da­gen, hvor la­e­ge­ka­e­re­sten først op­da­ge­de over frokost, at hun lå død på so­fa­en, ad­skil­li­ge ti­mer ef­ter at dø­den var ind­t­rå­dt.

Mor­fin og me­di­c­in­for­gift­ning

Ob­duk­tio­nen vi­ste, at An­ne Li­nell Sundt var død af me­di­c­in­for­gift­ning og at hun hav­de store do­ser mor­fin i krop­pen, som po­li­ti­et er over­be­vist om, at la­e­ge­ka­e­re­sten har gi­vet hen­de.

Men på trods af man­ge må­ne­ders mi­stan­ke var det først i den­ne uge, at norsk po­li­ti an­holdt la­e­ge­ka­e­re­sten og sig­te­de ham for over­lagt mord. En sig­tel­se, som han pu­re na­eg­ter. Han er uskyl­dig.

»Hvor­dan tror du, at han har det? Du kan selv reg­ne ud, hvor­dan det er at bli­ve an­kla­get for at ha­ve ta­get li­vet af den, du el­ske­de,« som den sig­te­des ad­vo­kat har ud­talt til fle­re nor­ske me­di­er.

Po­li­tiets ransag­ning af liebha­ver­vil­la­en, hvor den 39-åri­ge An­ne Li­nell Sundt blev dra­ebt i de­cem­ber sid­ste år.

Fo­to: Fro­de Hansen, VG

Den dra­eb­te An­ne Li­nell Sundt.

Fo­to: Pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.