Mi­ni­ster gri­ber ind i Tøn­der

Kom­mu­nen står igen med en sag om svigt af et barn. So­ci­al­mi­ni­ster sen­der ta­sk­for­ce til by­en

BT - - NYHEDER - Fan­nie Isa­bel Cou­derc Pram­m­ing

’’

MIS­BRUG

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ef­ter at Tøn­der Kom­mu­ne – igen – har gjort sig be­ma­er­ket med en sag om et barn, der er ble­vet ladt i stik­ken, til­by­der so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Ka­ren El­le­mann (V) en hånds­ra­ek­ning. Det kra­e­ve­de 14 un­der­ret­nin­ger fra fa­mi­li­en, før kom­mu­nen gik ind i sa­gen om en 14-årig pi­ge, der ef­ter eget ud­sagn er ble­vet seksu­elt mis­brugt af fa­mi­lie­med­lem­mer. Det er en si­tu­a­tion, der ik­ke må gen­ta­ge sig, ly­der det fra mi­ni­ste­ren.

»Vi er klar med en hja­el­pen­de hånd, så vi kan få det til at fun­ge­re, og der ik­ke fremad­ret­tet sker så al­vor­lig en fejl,« si­ger Ka­ren El­le­mann.

Mi­ni­ste­ren har til­tro til, at kom­mu­nen er ved at lø­se pro­ble­mer­ne Vi er klar med en hja­el­pen­de hånd, så vi kan få det til at fun­ge­re, og der ik­ke fremad­ret­tet sker så al­vor­lig en fejl

Ka­ren El­le­mann,

so­ci­al­mi­ni­ster

med sags­be­hand­ling, så lig­nen­de sa­ger ik­ke duk­ker op i frem­ti­den.

»Kom­mu­nen har bå­de er­kendt og hand­let på bag­grund af det her ka­em­pe svigt, man har va­e­ret skyld i. På bag­grund af den drøf­tel­se, jeg har haft med borg­meste­ren og de ting, vi har iva­er­k­sat ef­ter­føl­gen­de, har jeg til­lid til, at de rent fak­tisk er i gang med at ret­te op på, hvor­dan de hånd­te­rer un­der­ret­nin­ger og er i kon­takt med fa­mi­li­er­ne,« si­ger Ka­ren El­le­mann og fort­sa­et­ter:

»Dels har man af­ske­di­get fle­re me­d­ar­bej­de­re, dels har man ind­gå­et en af­ta­le med den ta­sk­for­ce, som Fol­ke­tin­gets par­ti­er har sø­sat for at sik­re, at man kan kom­me ta­et­te­re på de kom­mu­ner, der har pro­ble­mer med sags­be­hand­lin­gen.«

Bå­de Li­be­ral Al­li­an­ce og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har tors­dag sagt til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau, at de øn­sker at mod­ta­ge en re­de­gø­rel­se fra mi­ni­ste­ren om, hvor­dan Tøn­der Kom­mu­ne igen kun­ne svig­te et barn, men det me­ner mi­ni­ste­ren ik­ke er nød­ven­digt.

»Der er al­le­re­de kom­met en klar er­ken­del­se af, hvad det er for nog­le fejl, der er ble­vet be­gå­et. Der­for kan Sex-mis­brug af en ba­re ot­te-årig pi­ge, lød ankla­gen fra pi­gen, hen­des mor og 14 for­skel­li­ge in­stan­ser, her­un­der la­e­ge og psy­ko­log i do­ku­men­ta­ren ’Hvem gør min dat­ter fortra­ed’, sendt på TV2 i af­tes. Tøn­der Kom­mu­ne kun­ne ik­ke rå­bes op. Pi­gen blev svigtet, hun er 14 år i dag. Sted­far og brød­re na­eg­ter mis­brug, men kan ik­ke bli­ve ren­set. Sa­gen er hen­lagt. toBa jeg ik­ke li­ge umid­del­bart se, hvad det skal gav­ne, at man bag­ud­ret­tet si­ger, at man skal ha­ve en re­de­gø­rel­se for no­get, som Tøn­der Kom­mu­ne al­le­re­de har er­kendt, og som man har hand­let på,« si­ger hun.

Mi­ni­ste­ren op­ly­ser dog, at hun er ble­vet ind­kaldt i et luk­ket sam­råd. Her skal det af­gø­res, om det er lov­giv­nin­gen, der er fejl i, om pro­ble­mer­ne skyl­des reg­ler og ram­mer, el­ler om det er en dis­kus­sion om, hvor­dan kom­mu­ner­ne hånd­te­rer om­rå­det i de­res dag­lig­dag, der er be­hov for.

mens re­gio­nens ad­mi­ni­stra­tions­ud­gif­ter skal re­du­ce­res med 22 mil­li­o­ner kro­ner. År­sa­gen til nedska­e­rin­ger­ne skal fin­des i sti­gen­de me­di­ci­nud­gif­ter på sy­ge­hu­se­ne, op­ly­ser re­gio­nen i en pres­se­med­del­el­se. Det vil be­ty­de fy­rin­ger, men der er ik­ke sat tal på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.