Kleno­die til Lon­don

BT - - NYHEDER -

KUL­TU­RARV

Et af Dan­marks stør­ste fund fra jer­nal­de­ren skal ud­stil­les på en bri­tisk sa­er­ud­stil­ling om kel­ter­ne. Na­tio­nal­mu­se­et har ud­lånt Gun­de­strupked­len til Bri­tish Mu­se­um i Lon­don, der i ef­ter­å­ret sa­et­ter fo­kus på de kel­ti­ske fol­keslag.

Gun­de­strupked­len blev fun­det for 125 år si­den i Him­mer­land. Li­ge si­den har den va­e­ret en gå­de for ar­ka­e­o­lo­ger­ne, som ik­ke har kun­net »Jeg har ki­met kom­mu­nen ned,« si­ger den mis­brug­te pi­ges mor, Ka­ren, i do­ku­men­ta­ren ’Hvem gør min dat­ter fortra­ed’. Kom­mu­nen ig­no­re­re­de og­så la­e­ge og psy­ko­log, i alt 14 un­der­ret­nin­ger var for­ga­e­ves, li­ge­som en sam­ta­le mel­lem pi­gen og en sags­be­hand­ler ik­ke re­sul­te­re­de i no­gen re­ak­tion.

Fo­to: Kri­sti­an Fri­is/Do­ku­men­tarkom­pag­ni­et/TV 2 Sex-mis­brug af en ba­re ot­te-årig pi­ge, lød ankla­gen. Tøn­der Kom­mu­ne kun­ne ik­ke rå­bes op. Pi­gen blev svigtet. Sted­far og brød­re na­eg­ter mis­brug, men kan ik­ke bli­ve ren­set. Sa­gen er hen­lagt. Kri­sti­an Fri­is/Do­ku­men­tarkom­pag­ni­et/TV 2 Jeg har va­e­ret me­get ban­ge for dem og for, hvad de vil­le gø­re, hvis jeg sag­de det til no­gen. De tru­e­de med, at hvis jeg sag­de det til min mor, så vil­le de slå min kat ihjel Så­dan ly­der re­ak­tio­nen fra Tøn­der Kom­mu­nes borg­me­ster Laurids Ru­de­beck (V) på, at der skul­le to år og 14 un­der­ret­nin­ger til, før kom­mu­nen greb ind i en sag om mu­ligt seksu­elt mis­brug af en 14-årig pi­ge.

»Det er rig­tigt, at vi har re­a­ge­ret alt for sent på man­ge af de un­der­ret­nin­ger, der er kom­met. Jeg spør­ger og­så mig selv, hvor­dan det kun­ne gå til. Net­op i Tøn­der Kom­mu­ne bur­de alarm­klok­ker­ne rin­ge med det sam­me. Vi skal selv­føl­ge­lig ta­ge al­le un­der­ret­nin­ger al­vor­ligt og føl­ge op med det sam­me. Det er ik­ke sket her, og det er ba­re ik­ke godt nok,« ly­der det fra Laurids Ru­de­beck.

Sa­gen er ik­ke ene­stå­en­de i Tøn­der Kom­mu­ne. I fe­bru­ar 2009 ud­tal­te Stats­for­valt­nin­gen Syd­dan­mark kri­tik af kom­mu­nen for blandt an- reg­ne ud, hvil­ken hi­sto­rie sølv­ked­lens bil­ledri­ge si­der forta­el­ler.

Bil­le­der­ne fo­re­stil­ler blandt an­det gu­der med hjor­te­ge­vir og kel­ti­ske kri­ge­re, der spil­ler på krigs­bas­u­ner. Der­for er ar­ka­e­o­lo­ger­ne eni­ge om, at ked­len har va­e­ret brugt un­der re­li­gi­øse ri­tu­a­ler.

Kar­ret har en om­kreds på 2 me­ter, og det ve­jer om­kring 9 kg.

Der er og­så enig­hed om, at Gun­de­strupked­len er et af de mest spek­taku­la­e­re fund fra den ae­l­dre jer­nal­der – ik­ke I en uvil­dig kon­su­len­tun­der­sø­gel­se, som blev ud­ar­bej­det i kølvan­det på sa­gen om den 14-åri­ge pi­ge, står der, at ’der er ta­le om ud­bred­te mang­ler i sags­be­hand­lin­gen på al­le om­rå­der’. på sa­ger, som vi­ser, at vi ik­ke i al­le til­fa­el­de har le­vet op til det, vi skal leve op til i for­hold til lovens krav. Der­for har vi la­vet de til­tag, vi har, for at vi fremad­ret­tet le­ver op til lovens krav,« si­ger Laurids Ru­de­beck. Tøn­der Kom­mu­ne har i kølvan­det på sa­gen af­ske­di­get børn- og un­ge­chef Hen­rik Møl­holm.

Kom­mu­nens di­rek­tør for Børn og Skole, Kul­tur og Fri­tid Vig­go Chri­sten­sen valg­te selv at fra­tra­e­de sin stil­ling.

»Det er na­tur­lig­vis me­d­ar­bej­der­nes op­ga­ve at hand­le på un­der­ret­nin­ger. Det er der helt kla­re ret­nings­linjer og pro­ce­du­rer for. Men det er le­del­sens an­svar at sik­re, at det bli­ver gjort. Her må jeg igen kon­sta­te­re, at le­del­sen har svigtet, og det har få­et kon­se­kven­ser al­le­re­de før som­mer,« si­ger Laurids Ru­de­beck. Her­over: BTs om­ta­le af den ny­e­ste Tøn­der­sag i går. So­ci­a­log in­den­rigs­mi­ni­ste­ren er ble­vet ind­kaldt i et luk­ket sam­råd, hvor det be­ly­ses, om det er lov­giv­ning og ram­mer el­ler kom­mu­ner­nes hånd­te­ring af dem, der er skyld i sa­ger­ne om svig­te­de børn.

Ar­kiv­fo­to: Bax Lind­hardt

’’

Ud­stil­lin­gen ’Celts: Art and Iden­ti­ty’ åb­ner på Bri­tish Mu­se­um 24. sep­tem­ber. I be­gyn­del­sen af 2016 skal Gun­de­strupked­len og ud­stil­lin­gen et smut for­bi det skot­ske na­tio­nal­mu­se­um i Edin­burgh. ba­re i Dan­mark, men i he­le Eu­ro­pa. Der­for får ked­len og­så en cen­tral plads i den bri­ti­ske ud­stil­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.