Vest­as’ hem­me­li­ge mil­li­ard­lån

BT - - NYHEDER - Skam­løst mis­brug

Man­ge flykun­der be­ta­ler li­ge så me­get i bra­end­stof­til­la­eg, som da bra­end­stof­fet var dob­belt så dyrt som nu. Det frem­går af en kla­ge, som den in­ter­na­tio­na­le rej­se­bu­reauor­ga­ni­sa­tion UFTAA har sendt til IATA, der re­pra­e­sen­te­rer over 85 pro­cent af fly­sel­ska­ber­ne i ver­den.

Luft­fart­s­me­di­et Check­In skri­ver om sa­gen, at pri­sen på en tøn­de råo­lie er i dag un­der 50 dol­lar, hvil­ket er en hal­ve­ring i for­hold til for blot et år si­den.

»Mens bra­end­stof­pri­ser­ne har va­e­ret i frit fald i lø­bet af de se­ne­ste 12 må­ne­der, har fly­sel­ska­ber­nes så­kald­te bra­end­stof­til­la­eg, der an­gi­ves med en YQ-ko­de i bil­let­ten, va­e­ret ua­en­dret,« skri­ver Check-In. UFTAA kal­der sa­gen ’skam­løst mis­brug’ af bra­end­stof­til­la­eg­get og Dansk Rej­se­bu­reau Fore­ning bak­ker op med en op­for­dring til helt at af­skaf­fe til­la­eg­get.

»Mit bud­skab er sim­pelt: Af­skaf bra­end­stof­til­la­eg­get. Det hør­te kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tio­nen til i 1990´er­ne, hvor der plud­se­lig op­stod vold­som­me pris­stig­nin­ger på olie. I dag er to­tal­pri­sen til kun­der­ne det vig­tig­ste,« si­ger Lars Thy­ki­er til Check-In.

Han op­ly­ser og­så, at pro­ble­met er størst uden for Eu­ro­pa, hvor der ik­ke er en lov­giv­ning om mar­keds­fø­ring af to­tal­pri­ser. Det be­ty­der, at nog­le fly­sel­ska­ber mar­keds­fø­rer la­ve pri­ser, mens til­la­eg­get for bra­end­stof først bli­ver kendt, når bil­let­ten skal be­ta­les.

BNB •Vest­as har mod­sat eg­ne ud­mel­din­ger po­stet et mil­li­ard­be­løb i kun­ders etab­le­ring af vind­møl­ler. Fi­nan­si­e­rin­ger­ne er sket bag ak­tio­na­e­rer­nes ryg, hvil­ket be­ty­der, at Vest­as har ta­get hø­je­re ri­si­ci, end ak­tio­na­e­rer­ne vid­ste, skri­ver Bør­sen i dag. Det er tid­li­ge­re di­rek­tør i FLS­midt og be­sty­rel­ses­med­lem i Vest­as Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen, som i en vid­ne­for­kla­ring til bag­mand­spo­li­ti­et fra maj 2013 forta­el­ler, at Vest­as si­den 2010 har fi­nan­si­e­ret kun­ders vind­møl­le­pro­jek­ter i Øst­eu­ro­pa. Iføl­ge Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen skul­le prak­sis ha­ve eska­le­ret i et så­dant om­fang, at Vest­as hav­de over fi­re mia. ude at svøm­me i ri­si­ko­fyld­te pro­jek­ter.

BU­SI­NESS.DK

Ar­kiv­fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.