Ste­nal­der­bo­p­lads fun­det un­der vand

BT - - NYHEDER -

FUND

Ud­grav­nin­gen fo­re­går un­der van­det på fem me­ters dyb­de. Al­li­ge­vel er ma­ri­nar­ka­e­o­lo­ger­ne i den sy­ven­de him­mel. I for­bin­del­se med byg­ge­ri­get af den nye bro over Stor­strøm har de fun­det rester­ne af en bo­p­lads, der kan da­te­res til 6000 år før vor tids­reg­ning. I de fi­re uger ar­ka­e­o­lo­gi­ar­bej­det har stå­et på, har man fun­det 13.000 gen­stan­de.

»Det er fra en pe­ri­o­de, vi kal­der kon­ge­mo­se. En pe­ri­o­de, vi ik­ke har sa­er­ligt me­get fra, så det er rig­tig godt. Jeg tror ik­ke, at jeg mø­der no­get så ene­stå­en­de i min kar­ri­e­re igen,« si­ger mu­se­ums­in­spek­tør og ma­ri­nar­ka­e­o­log Mor­ten Jo­han­sen fra Vikin­ge­skibs­mu­se­et i Roskil­de.

Fun­de­ne er i sa­er­de­les god stand. Det skyl­des, at de har lig­get un­der vand i man­ge tu­sin­de år. Nog­le af de godt be­va­re­de gen­stan­de er en del af et øk­seskaft, et stort ravsmyk­ke og en mas­se sten­red­ska­ber, som er ble­vet brugt til at la­ve ting i fl­in­te­sten.

I sam­me om­rå­de blev der for fem år si­den fun­det en 150 gram tung arm­ring fra vikin­ge­ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.