Po­li­ti og flygt­nin­ge

Der op­stod i går kam­pe ved en kro­a­tisk gra­en­se­by, da po­li­ti­et for­søg­te at brem­se flygt­nin­ge i at kom­me ind i lan­det

BT - - NYHEDER - An­dreas Bach Hou­gaard

SAM­MEN­STØD

ahou@bt.dk Tu­sind­vis af flygt­nin­ge og mi­gran­ter kom i går i ka­ram­bo­la­ge med det kro­a­ti­ske po­li­ti ved den lil­le by Tovar­nik, der lig­ger ta­et på gra­en­sen mel­lem Kro­a­tien og Ser­bi­en. Grun­den til de vold­som­me sam­men­stød var iføl­ge BBC, at mas­ser­ne blev tra­et­te af at ven­te i 35 gra­ders he­de på de sa­er­li­ge tog, Kro­a­tiens re­ge­ring hav­de ar­ran­ge­ret for dem. To­ge­ne skul­le kø­re dem til lan­dets ho­ved­stad Za­greb. Uro­lig­he­der­ne brød ud kl. 13:54, da store de­le af fol­ke­ma­eng­den for­søg­te at bry­de igen­nem det kro­a­ti­ske uro­po­li­ti, som var ble­vet sta­tio­ne­ret ved by­ens tog­sta­tion.

De­res op­ga­ve var at sik­re, at flygt­nin­ge­ne og mi­gran­ter­ne ik­ke be­gynd­te at gå langs tog­skin­ner­ne til ho­ved­sta­den ind imel­lem to­g­af­gan­ge­ne.

Spa­en­din­ger­ne steg i lø­bet af da­gen op til sam­men­stø­det i takt med, at tå­l­mo­dig­he­den slap op for man­ges ved­kom­men­de.

Det sid­ste tog, som på da­va­e­ren­de tids­punkt hav­de for­ladt sta­tio­nen med rej­sen­de om bord, var kørt ved mid­nat dansk tid nat­ten mel­lem den 16. og 17. sep­tem­ber. Kl. 15:16 lyk­ke­des det man­ge hund­re­de men­ne­sker at bry­de igen­nem po­li­tiets bar­ri­e­rer og fort­sa­et­te til fods mod Za­greb.

Tirs­dag luk­ke­de Un­garn sin gra­en­se mod Ser­bi­en, hvil­ket skab­te vild tu­mult, og kampkla­edt un­garsk po­li­ti end­te med at ta­ge vand­ka­no­ner og tå­re­gas i brug for at op­lø­se den vre­de hob, der for­søg­te at tra­en­ge igen­nem heg­net.

Nu har de man­ge flygt­nin­ge og mi­gran­ter, der sø­ger mod Eu­ro­pa, aen­dret ru­te mod Slove­ni­en via Kro­a­tien, der si­den den un­gar­ske gra­en­se­luk­ning tirs­dag har mod­ta­get me­re end 7.300. Det pra­e­ci­se an­tal er uvist, men kro­a­tisk po­li­ti meld­te i går ud, at der ale­ne i lø­bet af ons­dag an­kom 5.650 flygt­nin­ge og mi­gran­ter.

AEn­drer flygt­nin­gepo­li­tik

Kro­a­tien, der med­lem af EU, men står uden for Schen­gen-sam­ar­bej­det, har lo­vet at gi­ve flygt­nin­ge­ne fri pas­sa­ge vi­de­re til Slove­ni­en, som er et Schen­gen-land li­ge­som Un­garn. Kro­a­tien har indsat sa­er­li­ge tog og bus­ser, som har skul­let trans­por­te­re men­ne­ske­ma­eng­der­ne til Za­greb, hvor­fra de så har kun­net dra­ge vi­de­re mod den slo­ven­ske gra­en­se.

Al­li­ge­vel meld­te den kro­a­ti­ske uden­rigs­mi­ni­ster Ran­ko Osto­jic ud i går kl. 14:30, at lan­det ik­ke kun­ne ta­ge imod fle­re, og at al­le til­kom­ne, som ik­ke søg­te asyl i lan­det, vil­le bli­ve be­trag­tet som il­le­ga­le ind­van­dre­re.

Se­ne­re på ef­ter­mid­da­gen, kl. 17:36, gav Kro­a­tiens pra­esi­dent Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­rovic lan­dets mi­li­ta­e­re styr­ker besked om at be­re­de sig på en mu­lig indsa­et­tel­se ved lan­dets gra­en­ser for at be­skyt­te dem, skul­le det­te bli­ve nød­ven­digt.

FLYGT­NING

MI­GRANT

Et men­ne­ske, som er tvun­get til at for­la­de sit hjem­land på grund af per­son­lig for­føl­gel­se el­ler krig. Et men­ne­ske, som flyt­ter fra et land til et an­det, f.eks. for at sø­ge ar­bej­de. Lan­de har pligt til at hjaelpe flygt­nin­ge, men ik­ke mi­gran­ter. 10 per­so­ner på Lol­land og Fal­ster er sig­tet for men­ne­skes­mug­ling, for­di de har kørt for flygt­nin­ge. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen har søgt asyl i Dan­mark. Re­sten er søgt vi­de­re til an­dre lan­de for­trins­vis Sve­ri­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.