Kan du hu­ske pi­gen og be­tjen­ten? kom i kamp

BT - - NYHEDER - Noor, irakisk flygt­ning

SÅ­DAN ER PO­LI­TIETS PRO­CE­DU­RE • Når man sø­ger om asyl i Dan­mark, bli­ver man re­gi­stre­ret hos po­li­ti­et og får ta­get

fo­to og fin­ger­af­tryk.

MINDERIGT MØ­DE

Finn Bjør­vig Hansen

fh@bt.dk Hu­sker du den lil­le, gla­de flygt­nin­gepi­ge, der sid­der og le­ger med en dansk po­li­ti­be­tjent på en søn­derjysk mo­tor­vej. Så er du ik­ke den ene­ste, for bil­le­det gik ver­den rundt. Nu har den sven­ske avis Aftonbladet fun­det frem til pi­gen, som sam­men med sin fa­mi­lie tors­dag nå­e­de frem til hen­des mor­brors lej­lig­hed i den sven­ske by Skel­l­ef­teå.

Noor Al-Sa­e­di hed­der hun. Hun er seks år gam­mel og slet ik­ke fra Sy­ri­en, som al­le an­tog. Hun er fra Irak, men er be­stemt glad for at va­e­re DU MÅ GER­NE ...gi­ve flygt­nin­ge tøj, mad og drik­ke­va­rer samt små pen­ge­be­løb, hvis det kan godt­gø­res, at pen­ge­ne ik­ke bru­ges til no­get ulov­ligt. ...ind­sam­le pen­ge og tøj til flygt­nin­ge.

DU MÅ IK­KE

kom­met va­ek der­fra.

»I Irak var der man­ge bom­ber. Der vil­le jeg ik­ke va­e­re,« forta­el­ler hun til aftonbladet.se.

Hen­des far forta­el­ler til avi­sens repor­ter, at de mød­te be­tjen­ten, da fa­mi­li­en sam­men med en mas­se an­dre flygt­nin­ge blev sam­let i en sports­hal i Frøs­lev.

Da de fik lov at for­la­de hal­len, gik de vi­de­re på mo­tor­vej­en un­der es­kor­te af dan­ske be­tjen­te.

»Han var en flink mand. Han gik 25 ki­lo­me­ter sam­men med os, 7-8 ti­mer tog det,« forta­el­ler den 35-åri­ge Araf Al-Sa­e­di.

Og­så Noor var glad for at mø­de den dan­ske be­tjent.

Hun el­sker at spil­le mhei­bes - et spil, hvor du skal gem­me en ring i ha­en­der­ne og mod­stan­de­ren ga­et­te den rig­ti­ge hånd.

Spil­let er po­pu­la­ert blandt al­le børn un­der ra­ma­da­nen, og det var dét spil, hun spil­le­de med be­tjen­ten på mo­tor­vej­en:

»Han var flink. Jeg vil ger­ne si­ge tak for, at han le­ge­de med mig,« forta­el­ler 6-åri­ge Noor til Af­ton­bla­dets repor­ter.

»Han er en god mand.«

’’ Han var flink. Jeg vil ger­ne si­ge tak for, at han le­ge­de med mig

...gi­ve flygt­nin­ge et lift til Sve­ri­ge. Man ri­si­ke­rer at bli­ve dømt for men­ne­skes­mug­ling. Det kan og­så va­e­re ulov­ligt at trans­por­te­re flygt­nin­ge va­ek fra po­li­ti­et i f.eks. Rød­by og Pad­borg.

6-åri­ge Noor Al-Sa­e­di sen­der et fin­ger­kys til be­tjen­ten, som hun le­ge­de med på den sønderjyske mo­tor­vej. Fo­to: Las­se Allard

• Man skal og­så ud­fyl­de et an­søg­nings­ske­ma og for­kla­re, hvor­for man sø­ger asyl. An­sø­ge­re, der er anal­fa­be­ter, skal ik­ke ud­fyl­de et an­søg­nings­ske­ma. Sy­ri­ske flygt­nin­ge an­kom­mer til Les­bos. I rej­se­bran­chen er der nervø­si­tet over pres­set på øen.

Fo­to: Reu­ters ...gi­ve en flygt­ning hus­ly, hvis ved­kom­men­de al­le­re­de er re­gi­stre­ret af po­li­ti­et.

Det eu­ro­pa­ei­ske flygt­nin­ged­ra­ma fort­sa­et­ter. Bil­le­der­ne er fra de se­ne­ste da­ge og er ta­get i Ser­bi­en, Kro­a­tien og Un­garn.

Fo­to: Reu­ters/AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.