Hver fjer­de er imod ind­van­dre­re

BT - - NYHEDER - Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na er nu Sve­ri­ges stør­ste par­ti.

SVE­RI­GE En me­nings­må­ling of­fent­lig­gjort ons­dag af­ten, som er fo­re­ta­get af Yougov for avi­sen Me­tro, vi­ser, at 27,3 pro­cent af va­el­ger­ne vil stem­me på par­ti­et, som lig­ger po­li­tisk ta­et på Dansk Fol­ke­par­ti.

Det ind­van­drer­kri­ti­ske par­tis frem­gang kan ha­en­ge sam­men med den eu­ro­pa­ei­ske flygt­nin­ge­kri­se, som li­ge nu fyl­der dags­or­de­nen i de fle­ste eu­ro­pa­ei­ske lan­de.

»Det er et spørgs­mål, som er uhørt do­mi­ne­re­de nu. Og det er et tema, som styr­ker Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na,« si­ger Sø­ren Holm­berg, som er pro­fes­sor i statskund­skab ved Göte­borg Uni­ver­si­tet, til Me­tro.

YouGov har og­så bedt de ads­purg­te om at pe­ge på, hvil­ke tre po­li­ti­ske spørgs­mål der er vig­tigst net­op nu. Her pe­ger 53 pro­cent på, at flygt­nin­geog ind­van­drer­spørgs­må­let er det vig­tig­ste, hvil­ket er en stig­ning på syv pro­cent­po­int, si­den va­el­ger­ne fik stil­let sam­me spørgs­mål i au­gust.

Iføl­ge me­nings­må­lin­gen er Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na si­den au­gust gå­et frem med 2,1 pro­cent­po­int og står der­med til 27,3 pro­cent. Sam­ti­dig går bå­de Mo­de­ra­ter­na og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne tilbage og en­der på hen­holds­vis 20 pro­cent og 21,8 pro­cent af stem­mer­ne.

»Det vi­ser, at når man ta­ler me­get om Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas sta­er­ke spørgs­mål, flygt­nin­ge og ind­van­dring, så kan de dra­ge for­del af det. Det er på trods af, at me­di­er­ne og­så har gi­vet den po­si­ti­ve si­de af flygt­nin­ge­spørgs­må­let op­ma­er­k­som­hed den se­ne­ste tid,« si­ger Sø­ren Holm­berg til Me­tro.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na fik ved riks­dags­val­get sid­ste år 12,9 pro­cent af stem­mer­ne. Par­ti­et står iso­le­ret i Riks­da­gen, hvor in­gen af de øv­ri­ge par­ti­er øn­sker at sam­ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.