Bo­lig­fest bre­der

Bo­lig­pri­ser­ne er ste­get I fle­re end ot­te ud af ti kom­mu­ner det se­ne­ste år, og ten­den­sen vi­ser sig nu og­så i lan­dets yder­om­rå­der

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Hansen Øko­no­misk op­sving

PRISBOOM

larh@bt.dk Den bo­lig-op­tur, som isa­er kø­ben­hav­ne­re har kun­net jub­le over i den se­ne­ste tid, er ik­ke la­en­ge­re kun et stor­by­fa­eno­men. Nye tal fra Re­al­kre­di­t­rå­det vi­ser, at huspri­ser­ne er ste­get i 83 ud af lan­dets 98 kom­mu­ner in­den for det se­ne­ste år, og ten­den­sen har nu og­så bredt sig til provin­sen.

I syv ud af ti kom­mu­ner, der nor­malt be­trag­tes som land­kom­mu­ner, er der så­le­des ta­le om sti­gen­de huspri­ser på års­ba­sis.

»Vi har før set, at når va­ek­sten kom­mer i Dan­mark, så be­gyn­der det i ho­ved­stads­om­rå­det. Nu bre­der det sig som rin­ge i van­det til de kom­mu­ner, hvor der el­lers ik­ke har va­e­ret pris­op­gang i lang tid, og det er rig­tig po­si­tivt,« si­ger di­rek­tør i Re­al­kre­di­t­rå­det Ane Ar­nth Jen­sen til BT. På land­s­plan er huspri­ser­ne i gen­nem­snit 7,5 pro­cent hø­je­re end for et år si­den, mens pri­ser­ne på ejer­lej­lig­he­der er gå­et op med 10,5 pro­cent, vi­ser bo­lig­mar­keds­sta­ti­stik­ken for 2. kvar­tal 2015. København Fre­de­riks­berg Dra­gør Tår­n­by Al­bert­slund Bal­lerup Brøndby Gentofte Gladsaxe Glo­strup Her­lev Hvi­d­ov­re Hø­je-Taa­strup Is­høj Lyng­by-Ta­ar­ba­ek Rø­d­ov­re Val­lens­ba­ek Al­le­rød Ege­dal Fre­dens­borg Fre­de­riks­sund Fu­re­sø Gribs­kov Hals­na­es Hels­in­gør Hil­le­rød Hørs­holm Ru­der­s­dal Born­holm 26.568 35.275 22.705 21.159 16.657 18.745 17.751 33.656 22.696 18.092 19.248 20.057 16.169 15.161 28.576 20.883 19.700 20.054 16.189 17.713 13.120 22.647 11.242

8.993 17.134 15.985 24.534 25.326

5.437

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.