Sig til provin­sen

BT - - NYHEDER - Ud­vik­lin­gen fort­sa­et­ter Lo­ne Kja­er­gaard, che­fø­ko­nom Ar­bej­der­nes Lands­bank

Pri­ser­ne på hu­se er ste­get mest i Re­gion Ho­ved­sta­den, hvor bo­li­ger­ne i gen­nem­snit er cir­ka 10 pro­cent dy­re­re end for et år si­den. I Re­gion Sja­el­land og Re­gion Midtjylland er pri­ser­ne 8 pro­cent hø­je­re end sid­ste år, mens pri­ser­ne på hu­se i Re­gion Syd­dan­mark og Re­gion Nord­jyl­land er ste­get med hen­holds­vis 5 pro­cent og 4 pro­cent.

Ane Ar­nth Jen­sen pe­ger på øget han­del­sak­ti­vi­tet, hø­je­re be­ska­ef­ti­gel­se og øko­no­misk op­sving som nog­le af år­sa­ger­ne til ud­vik­lin­gen:

»Der er ta­le om øget øko­no­misk ak­ti­vi­tet og der­med bed­re be­ska­ef­ti­gel­se. Og når vi kan se, at an­tal­let af hand­ler går op, så be­ty­der det og­så, at pri­ser­ne føl­ger med.« Lo­ne Kja­er­gaard, der er che­fø­ko­nom i Ar­bej­der­nes Lands­bank, for­kla­rer des­u­den, at en del dan­ske­re må drop­pe tan­ken om at fin­de bo­lig i de stør­re by­er, for­di det sim­pelt­hen er ble­vet for dyrt.

»I et styk­ke tid har vi set pri­ser­ne sti­ge rig­tig me­get i by­er­ne, og så kom­mer smer­te­gra­en­sen for folk, som så ef­ter­spør­ger hu­se lidt la­en­ge­re va­ek. Men selv­føl­ge­lig har det ek­stremt la­ve ren­te­ni­veau i be­gyn­del­sen af året og­så va­e­ret med til at gi­ve et stort spark,« si­ger Lo­ne Kja­er­gaard. 29.878 41.433 25.572 23.675 17.460 20.741 18.405 36.814 26.591 19.407 21.930 22.721 17.233 18.005 32.484 22.453 21.100 19.581 17.628 18.984 13.511 25.142 12.772

9487 18.432 17.911 25.464 27.669

6.045 As­sens Nord­fyns Faa­borg-Midt­fyn Ker­te­min­de Lan­geland Middelfart Ny­borg Oden­se Svend­borg AErø Bil­lund Es­b­jerg Fa­nø Fre­de­ri­cia Ha­der­s­lev Kol­ding Søn­der­borg Tøn­der Var­de Vej­en Vej­le Aa­ben­raa

Hun na­ev­ner og­så, at byt­te­for­hol­det al­drig har va­e­ret bed­re – dvs. man får rig­tig man­ge kva­drat­me­ter ’gra­tis’ hvis man ek­sem­pel­vis flyt­ter fra en ejer­lej­lig­hed i by­en til et hus i en af om­egnskom­mu­ner­ne.

»Al­drig før har der va­e­ret så me­get at få for pen­ge­ne, hvis du ryk­ker nog­le ki­lo­me­ter va­ek fra by­en.«

Og me­get ty­der på, at pris­stig­nin­ger­ne vil fort­sa­et­te de kom­men­de år. Na­tio­nal­ban­ken har net­op of­fent­lig­gjort sin kvar­tals­rap­port, som blandt an­det gi­ver en prog­no­se for bo­lig­pri­ser­ne. Det for­ven­tes, at pri­ser­ne på en­fa­mi­lie­hu­se vil sti­ge med 6 pro­cent i 2015, 3,7 pro­cent i 2016 og 3,2 pro­cent i 2017.

Lo­ne Kja­er­gaard un­der­stre­ger dog, at der sta­dig er en del land­kom­mu­ner, hvor bo­lig­mar­ke­det er ud­for­dret.

»Det er ik­ke så­dan, at hver ene­ste lil­le fla­ek­ke op­le­ver en po­si­tiv ud­vik­ling. Der er sta­dig nog­le ste­der, hvor vi ik­ke har set frem­gang,« si­ger hun. 7.010 6.225 6.721 9.318 5.354 9.122 8.513 12.771 10.261 6.778 8.312 10.284 10.394 10.386

6.958 10.638 6.962 5.506 7.535 6.445 10086 6.395 7.253 6.635 7.211 11.718

5.257 10.540

7.683 13.363 9.788 2.808 8.435 10.766

10.759

7.332 12.130 7.501 4.733 7.170 6.535 10.933

7.136 Favrskov He­den­sted Hor­sens Nord­djurs Od­der Randers Sam­sø Sil­ke­borg Skan­der­borg Syd­djurs Aar­hus Lands­del Ve­stjyl­land Her­ning Holste­bro Ikast-Bran­de Lemvig Ring­kø­bing-Skjern Ski­ve Stru­er Vi­borg

. Fo­to: Mads Jen­sen

’’ Al­drig før har der va­e­ret så me­get at få for pen­ge­ne

Kil­de: Re­al­kre­di­t­rå­det

. Gra­fik : Jo­hn­ny Öberg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.