Eks­per­ter: Fa­re­sig­na­ler i ho­ved­sta­den

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Hansen

BO­LIG­BOB­LE

larh@bt.dk Selv om sti­gen­de huspri­ser kan va­e­re en rig­tig god nyhed for den en­kel­te bo­li­ge­jer, så va­ek­ker den ek­stre­me ud­vik­ling i ho­ved­stads­om­rå­det be­kym­ring blandt fle­re eks­per­ter – her­i­blandt Na­tio­nal­ban­kens øko­no­mer.

I lø­bet af de se­ne­ste tre år er pri­sen på ejer­lej­lig­he­der ste­get med eks­plo­si­ve 40 pro­cent – og kur­ven er fort­sat i før­ste hal­vår af 2015.

Ga­elds­fa­el­de

Joachim Borg Kri­sten­sen, der er bo­li­gø­ko­nom hos Nykre­dit, kal­der det fa­re­sig­na­ler:

»I en lang pe­ri­o­de er det kun gå­et én vej – opad. Og der er me­get, der ty­der på, at det er ac­ce­le­re­ret si­den års­skif­tet. Den ud­vik­ling be­kym­rer os, for­di det er me­re, end hvad man kan for­kla­re ud fra den al­min­de­li­ge øko­no­mi­ske frem­gang i København,« si­ger Joachim Borg Kri­sten­sen til BT.

Iføl­ge bo­li­gø­ko­no­men er worst ca­se-sce­na­ri­et, at ren­ten sti­ger mar­kant – og at man­ge hu­se­je­re der­med kan se de­res bo­lig­va­er­di fal­de, mens belå­nin­gen omvendt vok­ser til op over skor­ste­nen.

»Et usik­ker­heds­mo­ment, som vi og­så skal ha­ve i bag­ho­ve­det, er, at pris­stig­nin­ger­ne kan ska­be spe­ku­la­tiv ad­fa­erd, hvor folk skyn­der sig ud på mar­ke­det, for­di de har en for­vent­ning om, at pri­ser­ne bli­ver end­nu hø­je­re i over­mor­gen,« si­ger Joachim Borg Kri­sten­sen.

I sin se­ne­ste kvar­tals­rap­port fast­slår Na­tio­nal­ban­ken, at der er ri­si­ko for en lo­kal bo­lig­pris­bob­le i de­le af ho­ved­stads­om­rå­det, hvor stig­nings­tak­ten i bo­lig­pri­ser­ne vur­de­res som uhold­bar.

Det skyl­des blandt an­det, at ejen­doms­va­er­diskat­ten er fast­fros­set, så den ik­ke da­em­per pris­ud­s­vin­ge­ne, fast­slår Na­tio­nal­ban­ken, der anbefaler en ny ord­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.