Yng­ste Fogh på sce­nen

BT - - NYHEDER - Karsten Ree, Jan­nie Chri­sten­sen, Con­nie Da­hl

Løk­ke­gaard

nyvalgt til Fol­ke­tin­get for Ven­stre med hu­stru­en

og dat­te­ren Sop­hia: »Den stør­ste om­va­elt­ning i mit liv har va­e­ret at få en de­le­fa­mi­lie med fi­re sam­men­brag­te børn.

I det pro­fes­sio­nel­le liv var det, da jeg gled i che­fens dy­re un­der­buk­ser sid­ste år og ik­ke blev gen­valgt til Eu­ro­pa-Par­la­men­tet. Al­le ulyk­ker op­sum­me­ret i et men­ne­ske - det var mig. Da måt­te jeg li­ge ud og tra­ek­ke luft, for jeg hav­de in­gen plan B. Hel­dig­vis kom der hur­tigt en plan

A, da jeg blev op­stil­let til Fol­ke­tin­get.«

Fog­hs seksår­i­ge bar­ne­barn Martha (den mind­ste i mid­ten) ses her sam­men med mu­si­cal­stjer­nen Ma­ria Lucia. Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

rig­mand, med fhv. Od­dset-pi­ge: »Det stør­ste må va­e­re, da jeg mød­te Jan­nie. Var det ik­ke det, skat?« »Jo, skat, det var det,« be­kra­ef­te­de hu­stru­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.