I af­tes var An­ders Fogh Ras­mus­sen mest af alt mor­far, da han over­va­e­re­de sit seksår­i­ge bar­ne­barn fol­de sig ud i mu­si­ca­len ’The So­und of Mu­sic’ på Det Ny Te­a­ter

BT - - NYHEDER -

PRE­MI­E­RE

Ka­ri­na Svens­gaard ksv@bt.dk Nu kan jeg i hvert fald san­ge­ne, for­sik­re­de An­ders Fogh Ras­mus­sen, ef­ter han hav­de brugt fle­re af ti­mer­ne på pre­mi­e­re­da­gen i sel­skab med sit seksår­i­ge bar­ne­barn Martha, der er den yng­ste på rol­le­li­sten i ny­op­sa­et­nin­gen af ’The So­und of Mu­sic’. Den for­hen­va­e­ren­de stats­mi­ni­ster og Nato-ge­ne­ral­se­kre­ta­ers ae­ld­ste bar­ne­barn Martha Fogh Du­e­lund har rol­len som det yng­ste af von Trapp-bør­ne­ne - Gretl von Trapp - i mu­si­ca­len ’The So­und of Mu­sic’, som i af­tes fik pre­mi­e­re på Det Ny Te­a­ter. Opsa­et­nin­gen bygger på filmsuc­ce­sen fra 1965, hvor ho­ved­rol­le­in­de­ha­ver­ne Julie An­drews og Chri­stop­her Plummer udø­de­lig­gjor­de num­re som ’Rain­dro­ps on Ro­ses’, ’The Hills Are Ali­ve’ og ’Edelwei­ss’. San­ge, som An­ders Fogh Ras­mus­sen fik lov at la­eg­ge ører til, da han til­brag­te pre­mi­e­re­da­gen sam­men med bar­ne­bar­net, in­den hun blev kørt til te­a­tret.

»Vi har fa­mi­lie­hyg­get og spist sam­men, ind­til hun var nødt til at gå, men hun har øvet sig me­get. Nu kan jeg i hvert fald san­ge­ne,« lød det fra en stors­mi­len­de An­ders Fogh.

Valgt blandt fle­re hund­re­de børn

Ved sin si­de hav­de han sin hu­stru An­ne-Met­te Ras­mus­sen, som og­så var stolt over, at bar­ne­bar­net - der i øv­rigt er dat­ter af par­rets ae­ld­ste dat­ter Ma­ria Fogh Du­e­lund - var ble­vet udvalgt til rol­len un­der au­di­tions med fle­re hund­re­de børn.

»Nu har jeg hel­dig­vis over­va­e­ret for­pre­mi­e­ren, så jeg har ik­ke så man­ge ner­ver på hen­des veg­ne. Jeg er gan­ske ro­lig og sik­ker på, at hun gør det frem­ra­gen­de,« sag­de An­ders Fogh Ras­mus­sen.

Seksår­i­ge Martha Fogh Du­e­lund skul­le i af­tes spil­le over for mu­si­cal­stjer­nen Ma­ria Lucia, der har den kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le som den un­ge non­ne Ma­ria, der sen­des til Von Trapp-fa­mi­li­en, hvor hun får til op­ga­ve at ta­ge sig af de syv mo­der­lø­se von Trapp-børn. Mens Jens Ja­cob Ty­ch­sen - kendt som Hr. Wey­se fra TV2s ’Ba­de­ho­tel­let’ - spil­ler bør­ne­nes far, kap­ta­jn von Trapp, hvis liv som en­ke­mand slår en kol­bøt­te, da den smuk­ke, un­ge Ma­ria flyt­ter ind og bli­ver husla­e­rer for hans børn - og si­den hans store ka­er­lig­hed.

Man­ge af Fog­hs po­li­ti­ske kol­le­ger mød­te op til pre­mi­e­ren, hvor BT bad dem sa­et­te ord på et af de stør­ste ven­de­punk­ter i de­res liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.