Dan­sker fan­get i stort jord­s­ka­elv

’He­le re­stau­ran­ten be­gynd­te at ryste’, forta­el­ler vid­ne

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son Jord­s­ka­el­vet

JORD­S­KA­ELV

phan@bt.dk »Vi var midt i mid­da­gen, da he­le re­stau­ran­ten plud­se­lig be­gynd­te at ryste kraf­tigt,« forta­el­ler BTs jour­na­list Jep­pe Funder. Han be­fin­der sig i øje­blik­ket i Chi­le, hvor et kraf­tigt jord­s­ka­elv ons­dag af­ten lo­kal tid ryste­de lan­det. Jord­s­ka­el­vet må­l­te 8,3 på ri­ch­ter­ska­la­en, og iføl­ge bri­ti­ske The Gu­ar­di­an har Chi­les myn­dig­he­der be­kra­ef­tet, at ot­te per­so­ner har mi­stet li­vet un­der jord­s­ka­el­vet, og mindst 20 er ble­vet sår­et. På grund af et ts­u­na­mi­var­sel er om­kring en mil­li­on men­ne­sker ble­vet evaku­e­ret.

Man­ge ste­der i Chi­le er te­le­fon­netva­er­ket brudt sam­men. Der­for fryg­tes det, at an­tal­let af dø­de og sår­e­de kan va­e­re hø­je­re, for­di det ik­ke har va­e­ret mu­ligt at in­for­me­re myn­dig­he­der­ne om føl­ger­ne af jord­s­ka­el­vet, der fik bila­lar­mer i Ar­gen­ti­nas ho­ved­stad Bu­enos Ai­res til at hy­le.

Jep­pe Funder be­fin­der sig i øje­blik­ket i by­en Val­pa­ra­iso, der lig­ger 169 ki­lo­me­ter syd for jord­s­ka­el­vets epi­cen­ter. Han var midt i en mid­dag, da ska­el­vet ram­te.

»He­le re­stau­ran­ten be­gynd­te plud­se­lig at ryste kraf­tigt. Glas­se­ne klir­re­de, og lam­per­ne gyn­ge­de. Vi stil­le­de os i en døråb­ning i de to-tre mi­nut­ter det før­ste og stør­ste ska­elv va­re­de,« si­ger Jep­pe Funder.

Fle­re ef­ter­ska­elv

Kort ef­ter det før­ste ska­elv kom fle­re min­dre ef­ter­ska­elv, og ts­u­na­mi-alar­men i hav­ne­om­rå­det be­gynd­te at hy­le, forta­el­ler Jep­pe Funder.

»Det ly­der­som når de te­ster si­re­ner i Dan­mark. Min iPho­ne be­gynd­te og­så at sen­de alar­mer for at ad­va­re mod ts­u­na­mi­er,« til­fø­jer han.

USAs ge­o­lo­gi­ske tje­ne­ste op­ly­ser, at mindst 15 ef­ter­ska­elv, hvor de kraf­tig­ste hav­de en styr­ke på 7, har ramt Chi­le i ti­mer­ne ef­ter det før­ste jord­s­ka­elv.

Tors­dag mor­gen dansk tid har de før­ste ts­u­na­mi­bøl­ger iføl­ge fle­re in­ter­na­tio­na­le nyheds­bu­reau­er ramt Chi­les kyst. De er op til 4,5 me­ter hø­je og har ramt by­en Coquim­bo.

Jord­s­ka­elv i Chi­le

blev må­lt til 8,3 på ri­ch­ter­ska­la­en. Ot­te men­ne­sker mel­des om­kom­met ved ska­el­vet, der hav­de sit epi­cen­ter i ha­vet 169 ki­lo­me­ter fra Val­pa­ra­iso.

Ef­ter jord­s­ka­el­vet sam­le­des man­ge af bor­ger­ne i Val­pa­ra­iso på by­ens høj­de­d­rag for at føl­ge den vars­le­de ts­u­na­mi.

Fo­to: AFP

BTs Jep­pe Funder op­le­ve­de det chi­len­ske jord­s­ka­elv på na­er­me­ste hold.

Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.