Så­dan skal hun af­so­ne

Hvis lands­ret­ten stad­fa­e­ster dom­men på ni års fa­engsel, skal 16-åri­ge Lisa Borch først på en sik­ret in­sti­tu­tion og si­den i fa­engsel

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen

AF­SO­NING

ma­ma@bt.dk Først af­so­ning på en sik­ret in­sti­tu­tion, si­den i et fa­engsel. Det kan bli­ve re­a­li­te­ten for den 16-åri­ge Lisa Borch, hvis lands­ret­ten va­el­ger at stad­fa­e­ste by­ret­tens dom på ni års fa­engsel for knivdra­bet på hen­des mor, 40-åri­ge Ti­ne Rømer, i de­res hjem i Kvis­sel i Nord­jyl­land sid­ste år. Selv­om den un­ge pi­ges men­taler­kla­e­ring un­der rets­sa­gen vi­ste, at hun har ’per­so­naf­vi­gen­de per­son­lig­heds­struk­tu­rer og har mu­li­ge pa­to­lo­gi­ske li­del­ser’, blev hun indstil­let til al­min­de­lig straf. Da dom­men faldt, fik hun der­for en fa­engsels­straf.

Stad­fa­e­stes den af Ve­stre Lands­ret, ef­ter at 16-årig Lisa Borch valg­te at an­ke dom­men til fri­fin­del­se, kom­mer hun højst sand­syn­ligt til at af­so­ne den før­ste del af den - ind­til hun fyl­der 18 år - i en sik­ret in­sti­tu­tion, som døm­te un­ge un­der 18 år of­test gør. Vi kan mod­ta­ge nog­le, der ik­ke har gå­et i skole i tre år, for­di de ba­re ik­ke er gå­et der­hen. Og vi kan mod­ta­ge nog­le, der har en IQ, der sva­rer til en seks-årigs. Men hvert år har vi fak­tisk nog­le, der går op til en ek­sa­men

Ti­na Ma­ria Lar­sen, for­stan­der

Det bli­ver der­med et mø­de med en in­sti­tu­tion, som har fo­kus på at fin­de ud af, hvor­dan de un­ge bedst mu­ligt kan hja­el­pes vi­de­re i li­vet, så de ik­ke fal­der tilbage i kri­mi­na­li­tet og ud­gør en fa­re for de­res om­gi­vel­ser.

Det forta­el­ler for­stan­der for Den Sik­re­de In­sti­tu­tion Kom­pas­set Ti­na Ma­ria Lar­sen til BT.

»Vo­res mål er at gø­re en for­skel for de un­ge – og­så af hen­syn til sam­fun­det. Det er en win-win-si­tu­a­tion. Hvis vi gør det godt for un­ger­ne, gør vi det og­så godt for rets­sik­ker­he­den og for­mår at ven­de no­get hos de un­ge, så de for ek­sem­pel ik­ke går ud og gentager de­res for­bry­del­se,« si­ger Ti­na Ma­ria Lar­sen, som un­der­stre­ger, at hun ik­ke kan ud­ta­le sig om kon­kre­te sa­ger, men ge­ne­relt om, hvad der ven­ter de un­ge på en sik­ret in­sti­tu­tion, der dri­ves af re­gio­ner­ne.

»Der er lidt frik­var­ter over at va­e­re på en sik­ret in­sti­tu­tion. De un­ge får li­ge en ti­me-out her, og tit er det fak­tisk og­så godt for dem. Hvis man ek­sem­pel­vis har bul­dren­de ADHD, kan det va­e­re sva­ert at navi­ge­re i en ver­den, der er fyldt med sms’er og man­ge for­slag. Så på den må­de er der mu­lig­hed for at få ro om­kring dem her, hvor der ik­ke er internet, mo­bil­te­le­fo­ner el­ler stoffer,« til­fø­jer hun.

’In­gen fa­engsels­be­tjen­te her’

Be­slut­nin­gen om, hvor­vidt de un­ge un­der 18 år skal af­so­ne den før­ste del af de­res fa­engsels­staf på en in­sti­tu­tion el­ler i et fa­engsel, bli­ver of­te ta­get af Kri­mi­nal­forsor­gen ud fra en kom­bi­na­tion af blandt an­det de ud­red­nin­ger, der er ble­vet la­vet, mens den un­ge var va­re­ta­egts­fa­engs­let på en luk­ket in­sti­tu­tion - bå­de af in­sti­tu­tio­nens psy­ko­lo­ger, af kom­mu­nen og Retsla­e­ge­rå­det.

Bli­ver den un­ge fun­det eg­net til fa­engsels­straf - og ik­ke til en behandlingsdom - sen­des den un­ge en­ten til af­so­ning i en in­sti­tu­tion, ind­til den un­ge fyl­der 18 år, el­ler i et af de tre fa­engs­ler i Dan­mark, der har en bør­ne­af­de­ling, hvor un­ge mel­lem 15 og 17 år sid­der af­skå­ret fra de voks­ne kri­mi­nel­le.

Of­test af­so­ner un­ge un­der 18 år på en in­sti­tu­tion, med­min­dre hen­sy­net til rets­hånd­ha­e­vel­sen ta­ler imod.

Når den un­ge fyl­der 18 år og sta­dig mang­ler at af­so­ne de­le af sin dom, flyt­tes den un­ge over i et al­min­de­ligt fa­engsel un­der Kri­mi­nal­forsor­gen.

Mod­sat fa­engs­ler­ne lig­ger de sik­re­de in­sti­tu­tio­ner iføl­ge for­stan­der Ti­na Ma­ria Lar­sen i et kryds­felt mel­lem at va­e­re dre­vet af ser­vi­ce­loven og sam­ti­dig va­e­re om­kran­set af et stort hegn, for­di in­sti­tu­tio­ner­ne sam­ar­bej­der med rets­sy­ste­met og skal over­hol­de de sam­me vil­kår som dem, der er i et fa­engsel - blandt an­det i for­hold til brev- og be­søgs­kon­trol.

»Men der er in­gen fa­engsels­be­tjen­te her. Der er so­ci­al­pa­e­da­go­ger, der er la­e­re­re, der er psy­ko­lo­ger, der er so­ci­al­rå­d­gi­ve­re. Det er et so­ci­alt til­bud, men med sam­me sik­re­de ram­mer,« si­ger Ti­na Ma­ria Lar­sen og fort­sa­et­ter:

»Så når de un­ge kom­mer her, kan det va­e­re en pa­e­da­gog på 1,65, de mø­der og som si­ger: ’hej og vel­kom­men’, og som først og frem­mest har fo­kus på, hvil­ken kri­se den un­ge står i.«

Fo­kus på skole og ud­dan­nel­se

Isa­er ud­red­nings­delen er der fo­kus på, hvor den un­ge bli­ver un­der­søgt for at fin­de ud af, hvil­ke ram­mer der skal va­e­re om den en­kel­te un­ge på in­sti­tu­tio­nen, så den un­ge fungerer bedst mu­ligt og ik­ke er far­lig for si­ne om­gi­vel­ser.

Man­ge af de un­ge, der kom­mer på in­sti­tu­tio­nen, er - li­ge­som 16-åri­ge Lisa Borch - i gang med et sko­le­for­løb. An­dre har al­drig fuld­ført fol­ke­sko­len, en­ten for­di de er dum­pet, el­ler for­di de ba­re al­drig er mødt op til ti­mer­ne el­ler til ek­sa­men.

»Det er en me­get vig­tig del af vo­res til­bud at ud­re­de dem rent sko­le­fag­lig. Det kan og­så va­e­re i for­hold til hånd­va­erk el­ler an­det. Men at fin­de de­res po­ten­ti­a­le. For man­ge af de un­ge har ik­ke haft held med de­res sko­le­gang. De har haft rig­tig man­ge ne­der­lag i for­bin­del­se med den. Så et stort del­mål hos os er at få dem i gang med sko­len,« si­ger for­stan­de­ren og til­fø­jer:

»Det er og­så no­get af det, man ved kan gø­re en po­si­tiv for­skel. At man får en ud­dan­nel­se, er et vig­tigt punkt. Vi kan mod­ta­ge nog­le, der ik­ke har gå­et i skole i tre år, for­di de ba­re ik­ke er gå­et der­hen. Og vi kan mod­ta­ge nog­le, der har en IQ , der sva­rer til en seks-årigs. Men hvert år har vi fak­tisk nog­le, der går op til en ek­sa­men.«

’’

Hvis vi gør det godt for un­ger­ne, gør vi det og­så godt for rets­sik­ker­he­den og for­mår at ven­de no­get hos de un­ge, så de for ek­sem­pel ik­ke går ud og gentager de­res for­bry­del­se

’’

Ti­na Ma­ria Lar­sen, for­stan­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.