Her er bil­gi­gan­ter­nes tek­no­lo­gi-ma­re­ridt

Si­li­con Val­ley ud­for­drer de store

BT - - NYHEDER -

BIL­MES­SE

Ni­ko­lai Ste­ens­gaard Bil­bran­chen fejrer i dis­se da­ge sig selv på ka­em­pe­mes­sen Frank­furt Au­to Show. Nye bi­ler, ide­er og kon­cep­ter bli­ver vist frem. Smil og hånd­tryk bli­ver ud­veks­let. Men i bag­grun­den ha­en­ger en sort sky, der tru­er med at øde­la­eg­ge det go­de hu­mør. Trus­len ta­ger ud­gangs­punkt i, at he­le bil­bran­chen står over for at få kon­kur­ren­ce fra en helt ny kant.

Mens sam­ta­le­em­net for et par år si­den var el-bi­lens ind­t­og og dens kon­se­kven­ser for den be­stå­en­de bran­che, så bli­ver der i år hvi­sket om en helt an­den ud­for­dring. Nem­lig den, der kom­mer fra tek­no­lo­gi­sel­ska­ber­nes leg med selv­kø­ren­de bi­ler, skri­ver det ame­ri­kan­ske nyheds­bu­reau As­so­ci­a­ted Press.

Øver­ste le­del­ses­lag i bil­kon­cer­ner­ne ta­ger i hvert fald trus­len se­ri­øst. Blandt an­det i ame­ri­kan­ske Ge­ne­ral Mo­tors, hvor Mary Te­resa Bar­ra er kon­cer­n­chef, der me­ner, at bran­chen står for­an nog­le år med hef­tig ud­vik­ling.

»Vi kom­mer til at se fle­re for­an­drin­ger i in­du­stri­en de na­e­ste fem til ti år, end vi har op­le­vet de sid­ste 50 år,« si­ger hun iføl­ge AP.

Fle­re ak­tø­rer le­ger med ide­en om selv­kø­ren­de bi­ler. Der­i­blandt bil­kon­cer­ner­ne selv. Men der er og­så an­dre, der te­ster ide­en, og la­engst frem­me er nok it-ka­em­pen Goog­le. Si­li­con Val­ley-virk­som­he­den te­ster al­le­re­de selv­kø­ren­de bi­ler på ga­der­ne om­kring kon­cer­nens ho­ved­kvar­ter syd for San Fran­ci­sco.

Goog­le har ik­ke meldt ud, at man vil be­gyn­de at pro­du­ce­re eg­ne bi­ler, når kon­cep­tet kom­mer ud af test­fa­sen. Omvendt så har man hel­ler ik­ke sagt, at man ik­ke vil.

Men det er hel­ler ik­ke nød­ven­dig­vis det stør­ste pro­blem. Én ting er, at nye pro­du­cen­ter spø­ger i kulis­sen og kan kom­me ind og få uven­tet suc­ces, som det ek­sem­pel­vis har va­e­ret til­fa­el­det med el­bi­len Tesla. En an­den ting er, at den tek­no­lo­gi­ske ud­vik­ling helt grund­la­eg­gen­de kan aen­dre den må­de, for­bru­ger­ne frem­over vil bru­ge bi­ler på.

De­le­bils­kon­cep­ter stormer frem i dis­se år. Kom­bi­ne­rer man dem med selv­kø­ren­de bi­ler, så kan man prin­ci­pi­elt fo­re­stil­le sig et sy­stem, hvor bi­li­ster­ne blot til­kal­der en bil, når de har brug for den, og så kom­mer den selv tril­len­de hen til de­res ho­ved­dør. Par­ke­rings­pro­blem løst.

Og spør­ger man top­che­fen for ty­ske Daim­ler, Die­ter Zets­che, så skal man ik­ke ude­luk­ke et sce­na­rie som oven­na­evn­te. For der kan va­e­re an­dre, ude­frakom­men­de ele­men­ter, der ger­ne vil se ud­vik­lin­gen gå den vej, og som vil pres­se på.

»Tag et ty­pisk ame­ri­kansk kvar­ter i en by. Her kun­ne du und­gå at skul­le byg­ge 100 ga­ra­ger og på den må­de få plads til fle­re bo­li­ger. Bi­ler­ne vil­le va­e­re par­ke­ret an­det­steds og de vil­le kom­me på op­for­dring,« si­ger han iføl­ge AP og til­fø­jer:

»Det er grund­la­eg­gen­de en re­la­tiv sim­pel op­ga­ve at ska­be så­dan en løs­ning. Det kun­ne med sik­ker­hed bli­ve la­vet på fem år.«

Det he­le af­ha­en­ger selvsagt af, at myn­dig­he­der­ne gi­ver til­la­del­se til selv­kø­ren­de bi­ler. Som det er i dag, er det kun i en­kel­te by­er og på for­søgs­ba­sis, man har til­ladt den slags.

Umu­li­ge for­ud­si­gel­ser

Og selv i oven­stå­en­de si­tu­a­tion vil der al­li­ge­vel va­e­re brug for bil­pro­du­cen­ter­ne. Så hvad er der at va­e­re ban­ge for? Jo, det store spørgs­mål er nem­lig, hvad der i frem­ti­den vil bli­ve af­gø­ren­de, når for­bru­ger­ne skal va­el­ge, hvad de skal kø­be. Va­el­ger de den fe­de­ste bil - el­ler va­el­ger de den med den bed­ste au­to­pi­lot og det mest bru­ger­ven­li­ge til­kal­de­sy­stem?

Det er de­ri, at bil­pro­du­cen­ter­nes ho­ved­pi­ne er gemt. Den hef­ti­ge tek­no­lo­gi­ud­vik­ling gør, at det er umu­ligt at for­ud­se den na­e­ste store trend. Og en bil er alt­så ik­ke ud­vik­let på en ef­ter­mid­dag. Er der en ak­tør, som fin­der på vin­der­kon­cep­tet, så kan han va­e­re år for­an kon­kur­ren­ter­ne.

Selv­kø­ren­de bi­ler er ik­ke sci­en­ce fi­ction me­re. Fle­re virk­som­he­der le­ger med ide­en og bygger pro­to­ty­per..

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.