Lisa Borch kan løsla­des på prø­ve som 21-årig

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen

PRØ­VE­LØSLA­DEL­SE

ma­ma@bt.dk Døm­te un­ge prø­ve­løsla­des ef­ter de nor­ma­le reg­ler. Prø­ve­løsla­del­sen sker der­for nor­malt ef­ter af­so­ning af to­tred­je­de­le af straf­fen. Hvis Lisa Borch får stad­fa­e­stet de ni års fa­engsel af Ve­stre Lands­ret, skal hun alt­så kun af­so­ne seks af de ni år, før hun bli­ver prø­ve­løsladt. Det kan ske, når hun er 21 år, idet hun al­le­re­de har sid­det va­re­ta­egts­fa­engs­let i et år.

Prø­ve­løsla­des hun med vil­kår om til­syn, hø­rer hun sta­dig un­der Kri­mi­nal­forsor­gen. Hvis ik­ke, er hun så at si­ge helt fri.

Hand­le­kom­mu­nen - den kom­mu­ne, som den un­ge kom­mer fra har he­le for­lø­bet igen­nem va­e­ret den rø­de tråd igen­nem sa­gen.

Det er der­for hand­le­kom­mu­nen, der har bol­den, når de un­ge har af­so­net og for så vidt er ude af sy­ste­met igen. Der­fra er det op til kom­mu­nen at ta­ge over og hjaelpe den un­ge vi­de­re.

Ret­ten i Hjør­ring idøm­te mandag 16-åri­ge Lisa Borch ni års fa­engsel for dra­bet på sin mor Ti­ne Rømer i Kvis­sel ved Fre­de­riks­havn sid­ste år.

Den medtil­tal­te Bakh­ti­ar Mo­ham­med Ab­dul­lah fik 13 års fa­engsel. Han skal der­ef­ter ud­vi­ses af Dan­mark for be­stan­digt.

Straf­fen på ni års fa­engsel til den 16-åri­ge pi­ge er den la­eng­ste, der no­gen­sin­de er gi­vet i Dan­mark til en per­son un­der 19 år.

Beg­ge har an­ket dom­men til fri­fin­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.