Trump på krigs­stien

BT - - NYHEDER - Tho­mas Sand

TV-DE­BAT

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Do­nald Trump kryd­se­de nat­ten til tors­dag dansk tid klin­ger med tid­li­ge­re gu­ver­nør i Fl­o­ri­da Jeb Bush og ni an­dre re­pu­bli­ka­ne­re i kam­pen om at bli­ve par­tiets kan­di­dat til na­e­ste pra­esi­dentvalg i USA. Ma­ra­ton­de­bat­ten – tre ti­mer i pri­me­ti­me på CNN – var pra­e­get af en hård to­ne med man­ge ska­en­de­ri­er og per­son­li­ge an­greb.

Det var den an­den de­bat i ra­ek­ken, og em­ner­ne, der blev dis­ku­te­ret, var blandt an­det Irak, pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­mas ato­maf­ta­le med Iran og me­xi­can­ske im­mi­gran­ter.

Do­nald Trump fø­rer i me­nings­må­lin­ger­ne, og de ti an­dre kan­di­da­ter må ka­em­pe hårdt for op­ma­er­k­som­hed. Men i mod­sa­et­ning til den før­ste de­bat, hvor fle­re af de an­dre kan­di­da­ter holdt sig fra di­rek­te kon­fron­ta­tio­ner med Trump, kom fle­re kan­di­da­ter i di­rek­te og til ti­der vold­som­me dis­kus­sio­ner med den po­pu­la­e­re mil­li­ar­da­er.

Trump var ik­ke sen til at frem­ha­e­ve si­ne eg­ne be­drif­ter i er­hvervs­li­vet, kom­men­te­re­de se­na­tor Rand Pauls ud­se­en­de og sag­de om gu­ver­nør i New York Ge­or­ge Pa­ta­ki, at han »ik­ke vil­le kun­ne bli­ve valgt som hund­e­fan­ger«.

Al­le har vist hørt hr. Trump

Do­nald Trump fik dog og­så en skarp iret­tesa­et­tel­se fra tid­li­ge­re HewletPa­ck­ard-chef Car­ly Fi­o­r­i­na for en kom­men­tar i et in­ter­view, hvor han hav­de sagt:

»Se på det an­sigt? Er der no­gen, der vil stem­me på det?«

»Jeg tror, kvin­der overalt i lan­det hør­te, hvad hr. Trump sag­de,« lød det fra Car­ly Fi­o­r­i­na til højlydt bi­fald fra sa­len.

Trump la­e­ne­de sig der­ef­ter mod hen­de og sag­de »jeg sy­nes, hun har et smukt an­sigt, hun er en smuk kvin­de.«

Iføl­ge Twit­ter var Fi­o­r­i­nas svar til Trumps kom­men­tar om hen­des ud­se­en­de det mest dis­ku­te­re­de øje­blik fra de­bat­ten på det so­ci­a­le me­die.

Krig og sik­ker­hed

Da Trump sag­de, at han var den ene­ste på sce­nen, der hav­de talt imod kri­gen i Irak, skred Jeb Bush til for­svar for sin bror, tid­li­ge­re pra­esi­dent Ge­or­ge Bush, der tog be­slut­nin­gen om in­va­sio­nen i Irak.

»Han sør­ge­de for vo­res sik­ker­hed,« sag­de Jeb Bush, hvor­til Trump sva­re­de:

»Fø­ler du dig me­re sik­ker nu? Jeg fø­ler mig ik­ke sa­er­lig sik­ker.«

Do­nald Trump fø­rer i me­nings­må­lin­ger­ne med 32 pro­cent for­an den pen­sio­ne­re­de neu­rokirurg Ben Car­son med 15 pro­cent. Jeb Bush har op­bak­ning fra ni pro­cent af de re­pu­bli­kan­ske va­el­ge­re.

Trump har ud­for­dret den ene­ste kvin­de­li­ge kan­di­dat Car­ly Fi­o­r­i­na på hen­des ud­se­en­de. Det ka­ste­de et par sy­den­de be­ma­er­k­nin­ger af sig. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.