Stor du­sør skal fa­el­de mor­de­re

Fa­mi­li­en til Cem Ay­din ud­lover 500.000 kr. i uopklaret drabs­sag fra Fre­de­riks­berg

BT - - NYHEDER -

DU­SØR Bir­ger A. Andersen baa@bt.dk Med en du­sør på en halv mil­li­on kro­ner for­sø­ger fa­mi­li­en til den dra­eb­te Cem Ay­din nu at frem­kal­de et gen­nem­brud i den uopkla­re­de drabs­sag på den 21-åri­ge mand, der 19. ja­nu­ar 2012 blev dra­ebt af et ta­e­ske­hold på åben ga­de på Fre­de­riks­berg, Udsa­et­tel­sen af du­sø­ren for op­lys­nin­ger, der kan bi­dra­ge til opkla­rin­gen af mor­det, sker ef­ter af­ta­le med Kø­ben­havns Po­li­ti.

»Du­sø­ren er et ud­tryk for vo­res sø­gen ef­ter sja­e­le­fred,« si­ger Cem Ay­dins sto­re­bror Dogu Ay­din, der er tals­per­son for fa­mi­li­en.

Sja­e­le­fred og pen­ge

»Vi er sik­re på, at der sid­der nog­le der­u­de, som ved no­get. De må og­så va­e­re in­ter­es­se­re­de i sja­e­le­fred. Det er vo­res håb, at den­ne du­sør kan gi­ve po­li­ti­et nye spor, så de kan kom­me vi­de­re med ef­ter­forsk­nin­gen af det me­nings­lø­se drab. Vi op­for­drer al­le, der har op­lys­nin­ger, om at ret­te hen­ven­del­se til Kø­ben­havns Po­li­ti,« til­fø­jer den dra­eb­tes sto­re­bror.

Hos Kø­ben­havns Po­li­ti hå­ber ef­ter­forsk­nings­le­der Hans Erik Ra­ben og­så på, at du­sø­ren kan va­e­re med­vir­ken­de til, at nye vid­ner vil stå frem, så sa­gen kan bli­ve opkla­ret.

»Der er ta­le om en drabs­sag – den al­vor­lig­ste for­bry­del­se et men­ne­ske kan be­gå. Så­dan en sag skal opkla­res – bå­de af hen­syn til rets­sik­ker­he­den og af hen­syn til den dra­eb­tes ef­ter­lad­te.

Cem Ay­din blev over­fal­det og ta­e­sket ihjel af ot­te-ti per­so­ner – et over­fald, der var pra­e­get en us­a­ed­van­lig bruta­li­tet og af­stum­pet­hed. Det med­før­te ulyk­ke­lig­vis, at Cem Ay­din da­gen ef­ter dø­de af de al­vor­li­ge ho­ved­trau­mer, han var ble­vet på­ført,« si­ger ef­ter­forsk­nings­le­de­ren.

Hver en sten er ble­vet vendt

Kø­ben­havns Po­li­ti modt­og fra be­gyn­del­sen af ef­ter­forsk­nin­gen fle­re hund­re­de hen­ven­del­ser fra of­fent­lig­he­den, og al­le er ble­vet ef­ter­for­sket til bunds, uden at det har ført til et gen­nem­brud i sa­gen.

»Vi har vendt hver en sten man­ge gan­ge, og vi har så­gar haft et helt nyt hold af er­far­ne drab­s­ef­ter­for­ske­re fra an­dre po­li­tik­red­se til at se på sa­gen. Al­li­ge­vel står vi i dag fort­sat uden mo­tiv el­ler spor af ger­nings­ma­en­de­ne,« si­ger Hans Erik Ra­ben.

Har du nye op­lys­nin­ger i sa­gen, kan du kon­tak­te Kø­ben­havns Po­li­ti på te­le­fon 114.

Cem Ay­din var kun 21 år, da et ta­e­ske­hold på ot­te-ti per­so­ner i ja­nu­ar 2012 dra­eb­te ham på åben ga­de på Kong

Ge­orgs Vej på Fre­de­riks­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.