’JEG SKYL­DER JUST

Car­ly Rae Jep­sen, der ero­bre­de ver­den med ’Call Me May­be’, er tilbage. Her er Aske­po­t­hi­sto­ri­en om san­ge­r­in­den med dan­ske rød­der

BT - - KULTUR - Jens ’Jam’ Ras­mus­sen Car­ly Rae Jep­sen Blev

IN­TER­VIEW

bt@bt.dk I 2012 var ’Call Me May­be’-vi­deo­en den fjer­de mest se­te vi­deo på Youtube over­ho­ve­det. In­klu­de­rer man en ver­sion af num­me­ret med det ame­ri­kan­ske OL-svøm­me­hold ’12, er num­me­ret i dag set 100 mio. gan­ge på Youtube. Den 29-åri­ge Car­ly Rae Jep­sen har ta­get tu­ren fra tred­je­plad­sen i ’Ca­na­di­an Idol’ til top­pen af hit­lis­ter­ne. Nu ud­sen­der hun sit tred­je al­bum, ’E-MO-TION’.

»Ja, det er lidt af en even­tyr­hi­sto­rie.« Så­dan be­skri­ver san­ge­r­in­den Car­ly Rae Jep­sen sin for­vand­ling fra tred­je­plad­sen i tv ta­lent-showet ’Ca­na­di­an Idol’ i 2007, over job­bet som ser­vi­tri­ce, til sam­ar­bej­det med ido­let Justin Bieber og fle­re hit­li­s­te­pla­ce­rin­ger.

Men Car­ly med det dan­ske ef­ter­navn er - end­nu - ik­ke for stor til at la­eg­ge vej­en for­bi Dan­mark på PR­tur­né. Helt pra­e­cis hvad den dan­ske bag­grund går ud på, ved hun ik­ke. Kun at det var no­get med en dansk mand, der mød­te en en­gelsk kvin­de.

Bar om da­gen, mu­sik om nat­ten

In­den Car­ly Rae Jep­sen blev op­da­get af før­na­evn­te Bieber hav­de den snart 30-åri­ge san­ge­r­in­de ar­bej­det sig lang­somt frem i mu­sik­bran­chen. Ef­ter del­ta­gel­se i ’Ca­na­di­an Idol’ ud­gav hun de­butal­bum­met ’Tug of War’ på in­de­pen­dent-sel­ska­bet Map­le Records, som i ho­vedsa­gen blev en ca­na­disk af­fa­e­re. Året var 2008, og Car­ly Rae hav­de og­så sit hver­dagsjob at pas­se.

»Først var jeg bar­ten­der på en klub, der­ef­ter ser­vi­tri­ce på en re­stau­rant, som var det mest lav­t­løn­ne­de job, man kan fo­re­stil­le sig. Ef­ter ar­bej­det tog jeg i stu­di­et til de se­ne nat­te­ti­mer, skrev mu­sik og ind­spil­le­de,« forta­el­ler Car­ly Rae til BT.

Tak til Justin Bieber

»Det var en kamp for at få kar­ri­e­ren op at kø­re, men og­så en un­der­lig og sjov pe­ri­o­de, hvor jeg stod og ha­eld­te kaf­fe op til kun­der­ne, mens min sang blev spil­let i ra­dio­en. Men om­si­der kom roy­alty-check­e­ne ind, og jeg kun­ne en­de­lig drop­pe mit ar­bej­de i re­stau­ren­ten.«

I ste­det fo­ku­se­re­de hun på at skri­ve nye san­ge på fuld­tid. Én af dem hed ’Call Me May­be’

Den blev ud­sendt som sing­le og fik so­lid air­play hjem­me i Ca­na­da. Da Justin Bieber var på tur­né i sit hjem­land, hør­te han san­gen i ra­dio­en og twe­e­te­de be­gej­stret om Car­ly Rae til si­ne mil­li­o­ner af bru­ge­re. Kort ef­ter op­t­rå­d­te han selv i en vi­deo til san­gen, som strøg helt til tops - i Ca­na­da, i USA og 16 an­dre lan­de.

»Justin an­ta­end­te lidt af en step­pe­brand, og ef­ter et par må­ne­der var san­gen overalt. Det var ik­ke til at fat­te,« erin­drer Car­ly Rae, som hur­tigt blev sig­net til Bie­bers og hans ma­na­ger Scoo­ter Brauns pla­de­sel­skab School­boy Records.

»Jeg tal­te med bå­de Justin og Scoo­ter i te­le­fo­nen, fløj ned til dem i Los An­ge­les og hå­be­de, jeg vil­le kun­ne li­de dem, he­he. Det kun­ne jeg, de var helt vi­dun­der­li­ge og er i dag mi­ne stør­ste sup­por­te­re.

Snart var det dog Car­ly Rae, der var sup­port - på Justin Bie­bers Believe-tur­né 2012/2013..

En stor ge­stus

»Det var en to­talt stor ge­stus, at Justin til­bød mig den tur­né. Det var før­ste gang, jeg skul­le op­tra­e­de på ka­em­pe­sta­dio­ner for­an så man­ge til­sku­e­re,« si­ger Car­ly Rae.

»Det var me­get sur­re­a­li­stisk, li­ge midt i ’Justin Bieber-ma­nia’, men det var en fed ting at va­e­re vid­ne til og en del af.«

Nu ud­sen­der Car­ly Rae Jep­sen den la­en­ge ven­te­de op­føl­ger til suc­ces-al­bum­met ’Kiss’ fra 2012, ’E-MO­TION’.

80er vi­be

»Det var vig­tigt at fin­de den na­tur­li­ge in­spira­tion frem­for at for­ce­re pro­ces­sen,« for­kla­rer Car­ly Rae.

»Jeg vil­le la­ve et va­ri­e­ret va­erk med en dybt­gå­en­de 80er vi­be i ste­det for blot at sam­men­kla­e­be en bun­ke san­ge.«

På vi­deo­en til al­bum­mets før­stesing­le ’I Re­al­ly Li­ke You’ sam­ar­bej­der Car­ly Rae med den 59-åri­ge film­stjer­ne Tom Hanks.

»Jeg øn­ske­de at ha­ve no­get me­re uven­tet og ko­misk med i vi­deo­en, så vi kon­tak­te­de Tom Hanks, der el­ske­de ide­en.«

»Da vi op­tog vi­deo­en, måt­te jeg for­hol­de mig cool, kon­cen­tre­re mig og ik­ke ta­en­ke for me­get på, at det var Tom Hanks, som stod ved si­den af mig. Men jeg vil­le da ly­ve, hvis jeg sag­de, at den op­le­vel­se ik­ke har gi­vet mig lyst til sku­e­spil,« slut­ter Car­ly Rae Jep­sen.

Hun fik sin te­a­ter­de­but på sel­ve­ste Bro­adway i New York sid­ste år i Rod­gers & Ham­mer­ste­in’s ’Cin­de­rel­la. Her spil­le­de hun ho­ved­rol­len som ... Aske­pot.

’’ Det var en un­der­lig og sjov pe­ri­o­de, hvor jeg stod og ha­eld­te kaf­fe op til kun­der­ne, mens min sang blev spil­let på ra­dio­en

CAR­LY RAE JEP­SEN

Født:

21. novem­ber 1985 i Vi­cto­ria, Ca­na­da.

i 2007 num­mer tre i den fem­te sa­e­son af tv ta­lent-showet ’Ca­na­di­an Idol’. Året ef­ter ud­gav hun de­butal­bum­met ’Tug of War’ i Ca­na­da.

Car­ly rae jep­sen

gik num­mer ét i 18 lan­de med sing­len ’Call Me May­be’, der blev ver­dens mest solg­te sing­le i 2012. Car­ly Rae Jep­sen har over 20 mil­li­o­ner føl­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.