Man­den med nej-hat­ten

Ro­senkja­er­pri­sen på 50.000 kr. til den 39-åri­ge psy­ko­lo­gi­pro­fes­sor Svend Brink­mann

BT - - NAVNE - Gert C. Ni­el­sen

DA­GENS NAVN

gen@ber­ling­s­ke.dk I en tid, hvor vi bli­ver fyldt me­re og me­re med varm luft om stort og småt bå­de der­hjem­me og på ar­bejds­plad­sen kan det va­e­re en li­se at hø­re en stem­me ta­le mod, at vi al­le skal ret­te ind ef­ter ti­dens trends og ud­vik­lings­pla­ner. Der­for faldt den 39-åri­ge pro­fes­sor i psy­ko­lo­gi Svend Brink­manns bog på et tørt sted, for ’Stå fast – et op­gør med ti­dens ud­vik­lings­tvang’ går di­rek­te mod den ga­el­den­de tidsånd, hvor man la­ver ud­vik­lings­pla­ner med mas­ser af fi­ne ord selv til vug­ge­stu­ebørn.

Og hvor alt er en for­be­re­del­se til no­get an­det:

»Vug­ge­stu­en er ba­re en for­be­re­del­se til bør­ne­ha­ven, der ba­re er en for­be­re­del­se til sko­len, der ba­re er en for­be­re­del­se til ar­bejds­li­vet, der ba­re hand­ler om at gø­re sig fortjent til pen­sio­nen, og så dør man. Og det var så li­ge­som det liv. Men det er jo ik­ke det sam­fund, vi øn­sker. Er det,« spurg­te Svend Brink­mann i et in­ter­view med Ber­ling­s­ke sid­ste år.

Han ta­ler imod in­stru­men­ta­li­se­rin­gen af sam­fun­det og men­ne­sket, for­di det ik­ke fø­rer no­get godt med sig:

Mil­li­o­ner på an­ti­de­pres­si­ver

»Og når vi fa­rer rundt og har så sva­ert ved at fin­de me­ning og ret­ning i til­va­e­rel­sen, at vi må bru­ge mil­li­o­ner på an­ti­de­pres­si­ver, co­a­ches og al­skens afar­ter af mind­ful­ness, skyl­des det net­op den in­stru­men­ta­li­se­re­de tan­ke­gang, der si­ver fra den po­li­ti­ske de­bat ind i vo­res men­tale liv.«

Med an­dre ord et op­gør med ’Djø­fi­se­rin­gen’, hvor al­ting skal ve­jes og må­les, og hvor de for­skel­li­ge livs­fa­ser op­fat­tes som for­be­re­del­se til na­e­ste fa­se – uden at ha­ve va­er­di i sig selv.

Vi er med an­dre ord pak­ket ind i al mu­lig selv­hja­elp fra vug­ge til grav uden no­gen­sin­de at kun­ne fo­ku­se­re på den en­kel­te ting i li­vet og ny­de det.

’Fyr din co­ach’

Han an­be­fa­le­de og­så i sin bog, at man skul­le fy­re sin co­ach. Til gen­ga­eld un­der­stre­ger han og­så in­di­vi­dets for­plig­tel­se til at ta­ge an­svar - for­stå­et på den må­de, at der er ting, det er ens pligt at udføre. Man skal ik­ke al­tid ’ma­er­ke sin ma­ve­for­nem­mel­se’, før man ud­fø­rer ting, for der fin­des man­ge ting, der ba­re skal gø­res. Det er må­ske ik­ke helt over­ra­sken­de, at pro­fes­soren op­rin­de­ligt in­ter­es­se­re­de sig for fi­lo­so­fi, men fandt psy­ko­log-vej­en me­re far­bar, hvis man og­så skul­le leve af det.

Nu får han den kend­te Ro­senkja­er­pris, der bli­ver ud­delt søn­dag 25. ok­to­ber.

Pri­sen er gan­ske vist kun på be­sked­ne 50.000 kr., men ae­ren er stor, for pri­sen gi­ves til vi­den­skabs­folk, der kan for­mid­le på de­res felt. Og det får Svend Brink­mann ri­ge mu­lig­he­der for at gø­re, for­di der med til ae­ren hø­rer en fored­rags­ra­ek­ke på ra­dio­ens P1. Han er an­sat på Aal­borg Uni­ver­si­tet.

Psy­ko­lo­gi­pro­fes­sor Svend Brink­mann, der kal­der til op­rør mod sel­v­ud­vik­lings­og in­nova­tions­kul­tu­ren, er mod­ta­ger af Ro­senkja­er­pri­sen.

Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.