Dra­get af dan­sen

BT - - TV -

Jo­hn Clark har et godt job, en char­me­ren­de ko­ne og en dej­lig fa­mi­lie. Al­li­ge­vel fø­ler han, at der mang­ler no­get i hans liv. Hver af­ten på vej hjem i to­get ser han en smuk kvin­de, som drøm­men­de stir­rer ud af vin­du­et på en af by­ens dan­sesko­ler, og en dag står Jo­hn spon­tant af t oget og op­sø­ger dan­sesko­len i håb om at mø­de den mysti­ske kvin­de. Dan­sesko­len hed­der Miss Mitzis dan­sesko­le, og den smuk­ke kvin­de er Pauli­na. Jo­hn mel­der sig i al hem­me­lig­hed ind på dan­sesko­len og bli­ver lang­somt bed­re til at dan­se. Det er en helt ny og spaendende ver­den, der her mø­der Jo­hn Clark. Der bli­ver trå­dt over ta­e­er­ne, der bli­ver fal­det på ha­len, der bli­ver dan­set med ko­steskaf­ter. Men der bli­ver og­så svedt og le­et. De før­ste tø­ven­de trin bli­ver til sam­men­ha­en­gen­de dan­se – og Jo­hn får end­da en vals med Pauli­na. Ud over Pauli­na mø­der han og­så

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

WESTERN/DRA­MA

Kl. 22.40 en mas­se an­dre men­ne­sker på dan­sesko­len, der fin­der sam­men om dan­sen og dens ryt­me, ele­gan­ce og pas­sion. Jo­hn le­ver sig så me­get ind i den­ne ver­den, at han end­da la­der sig lok­ke til at stille op til Chi­ca­gos stør­ste dan­se­kon­kur­ren­ce. Alt sam­men sta­dig uden at forta­el­le sin fa­mi­lie no­get. Ef­ter­hån­den bli­ver hans ko­ne, Be­ver­ly, me­re og me­re mista­enk­som over for hans man­ge ti­mer va­ek fra hjem­met og hy­rer en pri­vat­de­tek­tiv. Snart må Jo­hn fin­de ud af, hvad det egent­lig er, han sav­ner i sit liv. (TV 2 Fri)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.