HOROSKOP

BT - - TV/RADIO - Da­gens horoskop er la­vet af astro­log Lejla Lind­holm Chri­sten­sen

VAEDDEREN 20.03 -19.04 Li­ge fra mor­genstun­den er der no­get, som ir­ri­te­rer dig. Du bru­ger en del tid af da­gen til at lø­se en sva­er op­ga­ve. Det lys­ner i af­ten­ti­mer­ne. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** TY­REN 20.04 -20.05 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag. Selv­om der er travlt om­kring dig, så har du en vis ev­ne til at ta­ge ting og sa­ger i en ro­lig ra­ek­ke­føl­ge. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** TVIL­LIN­GER­NE 21.05 -20.06 Dit for­hold til ma­end, che­fer og an­dre au­to­ri­te­ter er en smu­le an­s­pa­endt. Der skal ik­ke me­get til, før du fa­rer op som trold af en ae­ske. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** KREB­S­EN 21.06 -21.07 Uan­set hvor travlt der er om­kring dig, så har en ev­ne til at hol­de dig i ro og kon­cen­tre­re dig om det, som du sy­nes er vig­tigt for dig. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** LØ­VEN 22.07 -22.08 Du gør me­re ud af dig selv, dit ud­se­en­de og din fremto­ning i dag end sa­ed­van­ligt. Må­ske er der en per­son, som du ger­ne vil gø­re et godt ind­tryk på? Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** JOMFRUEN 23.08 -22.09 Der er lagt op til en dag med al­vor. Der er no­get, du ger­ne vil men har me­get sva­ert ved at gø­re. Vent til bed­re ti­der. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** VAEGTEN 23.09 -22.10 Du kan me­get vel gå rundt og op­byg­ge luft­ka­stel­ler. Det er vig­tigt, at du hol­der di­ne ben på jor­den og ik­ke kom­mer til at gø­re no­get overilet. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** SKORPIONEN 23.10 -21.11 Du er god til at sa­et­te ord på di­ne fø­lel­ser og be­hov. Og du har end­da ik­ke no­get imod at si­ge det til di­ne om­gi­vel­ser med store bog­sta­ver. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** SKYTTEN 22.11 -20.12 Jo me­re du la­e­rer at ta­ge an­svar for dig selv og di­ne eg­ne pla­ner for da­gen, des min­dre ir­ri­te­ret vil du va­e­re på di­ne om­gi­vel­ser. Din lun­te er kort. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** STENBUKKEN 21.12 -19.01 Det er en dag, hvor Må­nens står i et me­get po­si­tivt aspekt til Mer­kur. Det gi­ver gro­bund for go­de di­a­lo­ger med an­dre, og du får din vil­je. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** VANDMANDEN 20.01 -18.02 Du har al mu­lig grund til at va­e­re op­ti­mi­stisk med hen­syn til, hvad da­gen i dag skal brin­ge. Du er pa­rat til at hop­pe ud i nye even­tyr. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** FISKENE 19.02 -19.03 Der er højs­pa­en­din­ger i luf­ten. Det kan va­e­re dig selv, men det kan og­så va­e­re di­ne om­gi­vel­ser, som er rast­lø­se og uro­li­ge. Pas på. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:******

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.