LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1981. (All Night Long) Ge­or­ge Dup­ler er sur over ik­ke at va­e­re ble­vet for­frem­met. Da han gi­ver los for sin fru­stra­tion, frem­mer det ik­ke hans sag – tva­er­ti­mod. Dup­ler bli­ver nem­lig de­gra­de­ret til nat­be­sty­rer for et døgnsu­per­mar­ked i et af by­ens me­re tvivls­om­me na­bo­lag. Med­vir­ken­de: Che­ryl Gi­b­bons: Bar­bra Strei­sand, Fred­die Dup­ler: Den­nis Qu­aid og Kevin Dob­son, He­len Dup­ler: Di­a­ne Ladd. In­struk­tion: Je­an-Clau­de Tra­mont. DR1 kl. 16.10 Ame­ri­kansk actio­ne­ven­tyr fra 1981. (Rai­ders of the Lost Ark) In­di­a­na Jones og hans eks­ka­e­re­ste Ma­rion er på et spaendende even­tyr, der ta­ger dem på en far­lig rej­se fra Ne­pal til Cairo. Året er 1936, og In­di­a­na Jones, ar­ka­e­o­log og eks­pert i det ok­kul­te, bli­ver hy­ret af USA’s re­ge­ring til at fin­de Pag­tens Ark, der for­modes at rum­me de ufund­ne 10 bud ... men desva­er­re er na­zi­ster­ne li­ge­le­des på jagt ef­ter Pag­tens Ark. Med­vir­ken­de: Dr. In­di­a­na »In­dy« Jones: Har­ri­son Ford, Ma­rion Ra­venwood: Ka­ren Al­len og Dr. Marcus Bro­dy: Den­holm El­li­ott. In­struk­tion: Ste­ven Spi­el­berg. TV3 kl. 20.00 En­gelsk-tysk dra­ma-mi­ni­se­rie fra 2005. (Ro­samun­de Pil­cher: Zau­ber der Lie­be) Det smuk­ke skot­ske højland dan­ner ram­men om en ra­ek­ke for­skel­li­ge ka­er­lig­heds­hi­sto­ri­er, der va­e­ver sig ind i hin­an­den. Ja­cque­li­ne Bis­set spil­ler den be­røm­te ame­ri­kan­ske for­fat­ter Ale­xia Whi­te, som den lo­ka­le avis, The Lang­mo­re & Hig­hland Ga­zet­te, har bragt en sm­uds­hi­sto­rie om. Avi­sens eje­re, Sam og Car­rie, har store ud­for­drin­ger med de­res for­ret­nings­im­pe­ri­um, som og­så om­fat­ter et ho­tel, og El­fri­da og Oscars for­hold kom­mer un­der pres, da El­fri­da til­by­des en rolle i en sa­e­be­o­pe­ra. Ja­lou­si­en vi­ser sit grim­me an­sigt, og al­le tvin­ges til at vi­se, hvor de­res loy­a­li­tet lig­ger. og hvor langt de er vil­li­ge til at gå. TV 2 Char­lie kl. 19.30 Ame­ri­kansk thriller fra 2001. (The Tail­or of Pa­na­ma) Den char­me­ren­de, men skrup­pel­lø­se bri­ti­ske agent An­dy Os­nard sen­des til Pa­na­ma, hvor han op­sø­ger sin lands­mand Har­ry Pen­del. Har­ry er skra­ed­der for de ri­ge og magt­ful­de, og Os­nard af­pres­ser ham til at spio­ne­re for den bri­ti­ske re­ge­ring. Men Har­ry ken­der in­gen stats­hem­me­lig­he­der, så han be­gyn­der at fodre An­dy med fal­ske op­lys­nin­ger. Små hvi­de løg­ne, der får store kon­se­kven­ser, da Har­rys hi­sto­ri­er be­gyn­der at få de­res eget liv. Med­vir­ken­de: An­drew »An­dy« Os­nard: Pi­er­ce Bros­nan, Harold »Har­ry« Pen­del: Geof­frey Rush og Lou­isa Pen­del: Ja­mie Lee Cur­tis. In­struk­tion: Jo­hn Bo­or­man. DR2 kl. 17.25 Ame­ri­kansk dra­ma fra 2008. (The Wo­men) Den smuk­ke og in­tel­li­gen­te Mary op­da­ger, at hen­des mand er hen­de ut­ro, og så rul­ler ve­nin­de-lavi­nen. I bed­ste newy­or­ker­stil for­sø­ger ve­nin­der­ne Syl­vie, Edie og Alex med go­de råd, dri­sti­ge by­tu­re og store ma­eng­der shop­ping at hol­de Marys hu­mør op­pe i kam­pen mod ”den an­den kvin­de”. Med­vir­ken­de: Mary Hai­nes: Meg Ry­an, Syl­via Fow­ler: An­net­te Be­ning og Crystal Al­len: Eva Men­des. In­struk­tion: Di­a­ne Eng­lish. Ka­nal 4 kl. 21.00 Ame­ri­kansk actionko­me­die fra 2002. (Showti­me) Mitch og Trey er kol­le­ger i LAPD – men kom­mer ud i vold­som mod­vind. Un­der en stor po­li­ti­ak­tion for­klud­rer Trey tin­ge­ne, og Mitch kom­mer i pro­ble­mer, da han i fru­stra­tion sky­der mod en ka­ma­ra­mand fra et tv-hold. For at und­gå et stør­re sags­an­la­eg, ind­vil­li­ger Mitch og Treys chef i, at tv-fol­ke­ne må føl­ge de to be­tjen­te i for­bin­del­se med et nyt re­a­li­ty-show. Med­vir­ken­de: Mitch Preston: Ro­bert De Niro, Trey Sel­lars: Ed­die Murphy og Linda Hart, Wil­li­am Shat­ner: Wil­li­am Shat­ner. In­struk­tion: Tom Dey. Ka­nal 5 kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.