Dej­ligt på lan­det

BT - - TV -

Kia Liv fra "Slem­me Slem­me Pi­ger" går på jagt for at fin­de det bed­ste sted at bo i Dan­mark. Hun bor selv i København, men over­ve­jer at flyt­te. Men hvor skal hun flyt­te til? Hun sam­men­lig­ner huspri­ser, jobs, mad, og ser, om de har hu­mor i provin­sen. Un­der­vejs kry­dres med kol­de fakta om, hvor­for København ik­ke er det fe­de­ste sted at bo. DR2 Tema DR2: 20.00 08.00 DR2 Mor­gen 08.30 DR2 Mor­gen 09.00 [=] Ti­dens tegn 10.00 Po­li­ti­ske lands­mø­der: So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, Dansk Fol­ke­par­ti og Ra­di­ka­le Ven­stre 14.05 Hairy Bi­kers i Ar­gen­ti­na (G)

(3) 14.35 Hairy Bi­kers i Ar­gen­ti­na (G)

(4) 15.05 DR2 Tema: DR2 på su­gar­da­te (G) 15.06 [=] Lu­der el­ler lom­me­pen­ge (G) 16.05 Ver­dens stør­ste bor­del (G) En­gelsk do­ku­men­tar. Mens man­ge lan­de dis­ku­te­rer for­bud mod kø­be­sex, har Tys­kland nog­le af ver­dens mest li­be­ra­le prosti­tu­tions­lo­ve. Den fem eta­ger hø­je Pa­ra­di­se klub i Stutt­g­art er et af de mest be­røm­te luksus­bor­del­ler i Tys­kland. Dansk do­ku­men­tar. Ju­ma er en "beach boy". Han for­fø­rer kvin­der, der rej­ser til Ke­nya fra Eu­ro­pa for at fø­le sig un­ge og at­trak­ti­ve igen. Som så man­ge an­dre, un­ge ke­ny­a­ne­re drøm­mer han selv om et bed­re liv i Eu­ro­pa. Og må­ske er drøm­men fak­tisk in­den for ra­ek­ke­vid­de. Hans ro­man­ce med den bri­ti­ske "su­gar­ma­ma" Lynn kun­ne nem­lig godt ud­vik­le sig til no­get me­re end en fra­ek fe­ri­e­flirt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.