SØN­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk actio­ne­ven­tyr fra 1981. Ark) In­di­a­na Jo­nes og hans eks­ka­e­re­ste Ma­rion er på et spa­en­den­de even­tyr, der ta­ger dem på en far­lig rej­se fra Ne­pal til Cairo. Året er 1936, og In­di­a­na Jo­nes, ar­ka­e­o­log og eks­pert i det ok­kul­te, bli­ver hy­ret af USA’s re­ge­ring til at fin­de Pag­tens Ark, der for­modes at rum­me de ufund­ne 10 bud ... men desva­er­re er na­zi­ster­ne li­ge­le­des på jagt ef­ter Pag­tens Ark. Med­vir­ken­de: Dr. In­di­a­na »In­dy« Jo­nes: Har­ri­son Ford, Ma­rion Ra­venwood: Ka­ren Al­len og Dr. Marcus Bro­dy: Den­holm El­li­ott. In­struk­tion: Ste­ven Spi­el­berg. TV3 kl. 14.25 Dansk fa­mi­lie­film fra 1977. (Pas på ryg­gen, pro­fes­sor) Jour­na­li­sten Gert sen­des til Moskva og får der­for sin fa­et­ter Oscar til at skal pas­se sit ra­ek­ke­hus. Oscar er en ef­terta­enk­som pro­fes­sor med en stil­le dag­lig­dag på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, men det va­rer ik­ke ved. Oscar bli­ver for­veks­let med Gert og bli­ver be­dø­vet. Da Oscar om­tå­get våg­ner, har han et mystisk kort ta­to­ve­ret på ryg­gen. Den in­te­ta­nen­de Oscar må nu ta­ge kam­pen op mod såvel den dan­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste som rus­si­ske spio­ner, der al­le tror at han er Gert! Med­vir­ken­de: Pro­fes­sor Oscar La­tour: Ulf Pil­gaard, Ker­stin: Lis­bet Lundquist og Ce­ci­lies mor: Lily Bro­berg. In­struk­tion: Jens Ok­king. TV 2 Char­lie kl. 21.45 Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1969. (The Brid­ge at Re­ma­gen) Marts 1945. De ame­ri­kan­ske styr­ker er ved at ryk­ke ind i Tys­kland, og den na­zi­sti­ske høj­kom­man­do gi­ver den ty­ske ha­er or­dre på at spra­en­ge en vig­tig bro i luf­ten for at sin­ke dem. Ma­jor Kreu­ger tø­ver dog med at ad­ly­de or­dren, for den vil af­ska­e­re hans trop­per fra de­res hjem­land. Sam­ti­dig får ame­ri­ka­ner­ne or­dre på at ta­ge ty­sker­ne til fan­ge. Med­vir­ken­de: Løjt­nant Phil Hart­man: Ge­or­ge Se­gal, Ma­jor Paul Kreu­ger: Ro­bert Vaug­hn og Ma­jor Bar­nes: Brad­ford Dil­l­man. In­struk­tion: Jo­hn Gu­il­ler­man. DR2 kl. 16.20 Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 2004. Di­a­ri­es 2: Roy­al En­ga­ge­ment) Prin­ses­se Mia er li­ge fyldt 21, og det er me­nin­gen, at hun nu skal over­ta­ge her­re­døm­met over Genovia fra sin mor­mor, dron­ning Cla­ri­ce. Der er imid­ler­tid fle­re bej­le­re til tro­nen, og spe­ci­elt den ade­li­ge Ma­brey ta­ler sta­er­kt for sa­gen om at få sin nevø Ni­cho­las ind­sat som Genovi­as her­sker. Ma­brey gør op­ma­er­k­som på en lov som be­bu­der, at man ik­ke kan få lov at re­ge­re som dron­ning med­min­dre man er gift. Cla­ri­ce ta­ler Mi­as sag, og det en­der med at Mia får 30 da­ge til at fin­de en ae­g­te­mand. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Gar­ry Mars­hall. Ka­nal 4 kl. 12.55 Fransk-ame­ri­kansk actionfilm fra 2010. Love) Som as­si­stent for den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­dør i Frank­rig le­ver Ja­mes Re­e­se li­vet i Pa­ris, men hol­der i vir­ke­lig­he­den me­re af sin tjans som stiki­rend­dreng for CIA. Hans stør­ste øn­ske er at bli­ve rig­tig agent, så da han en dag får chan­cen, gri­ber han den med kys­hånd. Men da han mø­der sin part­ner Char­lie Wax, en småa­nar­ki­stisk, an­ti­au­to­ri­tet­stro og sky­deg­lad ve­te­ran, der kom­mer til Pa­ris for at stand­se et fo­re­stå­en­de ter­r­or­an­greb. går der ik­ke man­ge mi­nut­ter, før Re­e­se drøm­mer om sit skri­ve­bord igen. Med­vir­ken­de: Char­lie Wax: Jo­hn Tra­vol­ta, Ja­mes Re­e­se: Jo­nat­han Rhys Mey­ers og Ca­ro­li­ne: Ka­sia Smut­ni­ak. In­struk­tion: Pi­er­re Mo­rel. 6’eren kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.