End­nu et skridt frem

BT - - EUROPA LEAGUE - 2015/16 -

IFC MIDTJYLLAND BE­TEG­NER de for­ri­ge som­mers og sid­ste vin­ters trans­fer­vin­du­er som skel­sa­et­ten­de. I det før­ste sag­de de nej til FC Kø­ben­havns bud på Erik Svi­at­chen­ko, og i det an­det af­slog de et ki­ne­sisk bud på Syl­ve­ster Ig­bo­un. I beg­ge til­fa­el­de gik le­del­sen imod spil­ler­nes øn­ske, og på sam­me tid aen­dre­de den bå­de om­ver­de­nens op­fat­tel­se af FC Midtjylland og FC Midtjyl­lands op­fat­tel­se af sig selv; FC Midtjylland var ef­ter de to trans­fer­vin­du­er ik­ke la­en­ge­re en sa­el­gen­de klub, men en klub der med al­le for­hån­den­va­e­ren­de mid­ler jag­te­de det dan­ske mester­skab. DA CLAUS STE­IN­LE­IN og Ras­mus An­ker­sen i det net­op over­stå­e­de trans­fer­vin­due sag­de nej til bud på Pio­ne Si­sto, Svi­at­chen­ko og an­gi­ve­ligt yder­li­ge­re en lil­le hånd­fuld spil­le­re, var be­slut­nin­ger­ne nem­me­re, for­di bå­de spil­le­re og klub nu var me­get be­vid­ste om, at FC Midtjylland nu først og frem­mest jag­te­de sport­s­lig suc­ces, og at trans­fer­vin­du­er ik­ke be­hø­ver bi­dra­ge til at luk­ke øko­no­mi­ske hul­ler, men kan ru­ste hol­det bed­re til de sport­s­li­ge ud­for­drin­ger. Så­dan kan man ta­en­ke, for­di Mat­t­hew Ben­hams pen­ge gjor­de det mu­ligt at skrin­la­eg­ge de spa­re­pla­ner, der i 2010 var ble­vet iva­er­k­sat ef­ter et un­der­skud på 55 mio. kr., og klub­ben er iføl­ge den se­ne­ste års­rap­port til­med pa­rat til at øge si­ne ud­gif­ter og be­trag­te dem som frem­tids­in­ve­ste­rin­ger. Så la­en­ge der er frem­gang at spo­re, er Mat­t­hew Ben­ham vil­lig til at fort­sa­et­te pro­jek­tet. Og det er der jo. I GÅR SPIL­LE­DE FCM sin før­ste eu­ro­pa­ei­ske grup­pe­skamp no­gen­sin­de og lag­de ud med at be­sej­re Le­gia Warszawa. Ik­ke vildt over­be­vi­sen­de, men fortjent ef­ter en flot an­den halv­leg og end­nu en kamp, der be­vi­ste, at grund­la­eg­gen­de va­er­k­tø­jer som de­fen­siv or­ga­ni­sa­tion og of­fen­si­ve død­bol­de kan no­get og­så på eu­ro­pa­ei­sk ni­veau mod en klub, der nok er den sva­ge­ste af kon­kur­ren­ter­ne i grup­pen, men dog med en stør­re øko­no­mi og me­re er­fa­ring end FC Midtjylland. Der skal byg­ges på det etab­le­re­de spil, ja, men det var da end­nu et fint frem­skridt i forta­el­ling om FC Midtjylland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.