Bold­va­er­ket

Kian Hansen og Erik Svi­at­chen­ko har va­e­ret en ui­mod­ståe­lig mid­tak­se i den­ne sa­e­son. I går vi­ste de, at de og­så kan be­gå sig in­ter­na­tio­nalt

BT - - EUROPA LEAGUE - 2015/16 - Kri­sti­an Bach Bak

SUPERDUO

Ras­mus Dam Ni­el­sen

rasn@sporten.dk Der er luk­ket! Så en­kelt kan det si­ges, når Erik Svi­at­chen­ko og Kian Hansen dan­ne stop­per­duo i FC Midtjylland.

’’ De to, vi har de­r­in­de, skal ha­ve så me­get ros igen i dag

De to midt­for­sva­rer har på re­kord­tid fun­det ind i et sam­ar­bej­de, der har bragt dem op i en in­ter­na­tio­nal klas­se. I ot­te kam­pe i su­per­liga­en har de kun luk­ket to mål ind, og i går vi­ste de, at det midtjy­ske bold­va­erk og­så hol­der ude i Eu­ro­pa.

Le­gia Warszawa store sta­er­ke po­lak­ker blev stort set holdt fra chan­cer, og nul­let blev der­for holdt for fjer­de gang i tra­ek.

»De to, vi har de­r­in­de, skal ha­ve så me­get ros igen i dag,« lød det na­e­sten over­sta­digt fra an­fø­rer Kri­sti­an Bach Bak, da han blev bedt om at sa­et­te ord på den solide duo.

»De vin­der al­le du­el­ler og la­ver in­gen fejl. De clea­rer, de spil­ler ky­nisk. Det er en for­nø­jel­se.«

Ros var der og­så fra tra­e­ner Jess Thorup, selv om han ik­ke vil in­drøm­me, at mid­ter­for­sva­rer­nes ni­veau kom­mer bag på ham.

»Vi har to cen­tra­le for­svar­spil­le­re, som må­ske spil­ler de­res bed­ste no­gen­sin­de. De er me­get sta­er­ke i øje­blik­ket og har sam­ti­dig to sta­er­ke ba­cks og en må­l­mand om­kring sig, som hol­der rig­tig højt ni­veau.«

Yd­myg

Selv er i hvert fald den ene del af duo­en, Erik Svi­at­chen­ko, me­re yd­myg:

»Man­ge snak­ker om os to, men det er li­ge så me­get vo­res ba­ck­er og Tim Sparv, som lig­ger og gør det let for os,« si­ger han, in­den han dog in­drøm­mer, at han nok al­drig har op­le­vet et FC Midtjylland-hold, som er så godt de­fen­sivt:

»Vi har haft man­ge go­de pe­ri­o­der i Midtjylland, men det er som, om den her pe­ri­o­de ba­re er ble­vet for­la­en­get. He­le hol­det figh­ter og ka­em­per, og det er en for­nø­jel­se at spil­le på det­te hold. Vi la­eg­ger he­le ti­den nye lag på.«

For­kla­rin­gen på hans og Kian Han­sens unik­ke mak­ker­skab skal fin­des i en na­e­sten te­le­pa­tisk ind­for­stå­et­hed.

»Vi er beg­ge me­get kom­mu­ni­ke­ren­de og vil ger­ne ta­ge an­svar. Det hja­el­per, at når jeg har brug for en pau­se og skal ha­ve luft, så ta­ger han over og omvendt. Og så har vi et usyn­ligt bånd, så når den ene skub­ber op, fal­der den an­den, så der er ba­re en rig­tig god ke­mi,« si­ger Erik Svi­at­chen­ko.

FC Midtjyl­lands Kian Hansen og Erik Svi­at­chen­ko ly­køn­skes af Fi­lip Novak (th).

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.