Red­nings­ma­end

Bå­de Las­se Schö­ne og Vik­tor Fi­s­cher score­de mod Cel­tic

BT - - EUROPA LEAGUE - 2015/16 -

EU­RO­PA LEAGUE, GRUP­PE A Men i af­tes vi­ste dan­sker-duo­en, at de sta­dig kan. Med et mål hver red­de­de de et en­kelt po­int til Ajax, der åb­ne­de Eu­ro­pa League-sa­e­so­nen hjem­me mod skot­ske Cel­tic.

Det blev en kamp, hvor hol­la­en­der­ne kon­stant var på ha­e­le­ne, var bag­ud to gan­ge, men fik ud­lig­net – sid­ste gang med få mi­nut­ter tilbage.

Schö­ne af­lø­ste Fi­s­cher

Og selv om Vik­tor Fi­s­cher og Las­se Schö­ne fik sat et ty­de­ligt af­tryk på kam­pen, fik de ik­ke lov til at spil­le så me­get som et se­kund sam­men. Sidst­na­evn­te af­lø­ste først­na­evn­te med cir­ka et kvar­ter tilbage af kam­pen.

For Vik­tor Fi­s­cher var det an­den kamp i tra­ek, at han score­de, ef­ter at det og­så blev til et mål i AEres­di­vi­sio­nen i we­e­ken­den.

Først sidst på for­å­ret kom han tilbage ef­ter sin åre­lan­ge ska­des­pau­se på grund af et drilsk bag­lår. Si­den blev sa­e­so­n­op­tak­ten øde­lagt af end­nu en lil­le ska­de.

For Las­se Schö­ne er det ik­ke ble­vet til én ene­ste start-plads i den­ne sa­e­son – kun få ind­hop. Tra­e­ner Frank de Bo­er har kig­get na­e­sten al­le an­dre ve­je ind­til vi­de­re.

Ajax-hold med pro­ble­mer

I det he­le ta­get har Ajax hak­ket sig ge­val­digt igen­nem den­ne kun spa­e­de eu­ro­pa­ei­ske sa­e­son.

Det blev et hur­tigt exit i Champions League-kva­li­fi­ka­tio­nen mod østrig­ske Ra­pid Wi­en, mens FC Kø­ben­havns over­ma­end, Jablo­nec, kun li­ge ak­ku­rat blev trå­dt ned som sid­ste for­hin­dring in­den Eu­ro­pa League-grup­pe­spil­let.

Og i af­tes blev det alt­så end­nu et halvskidt re­sul­tat mod et skotsk mester­hold, der hel­ler ik­ke just har spr­ud­let på de eu­ro­pa­ei­ske ba­ner.

I grup­pens an­den kamp im­po­ne­ren­de nor­ske Mol­de ved at ta­ge til Fe­ner­ba­h­ce – uden Si­mon Kja­er – og vin­de med 3-1 trods en ud­vis­ning mod slut­nin­gen af kam­pen.

Først score­de Vik­tor Fi­s­cher (th.) for Ajax. Så blev han skif­tet ud med Las­se Schö­ne, der ud­lig­ne­de til 2-2.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.