Me­ster Ja­cobs syn­ger igen i FCK

For to år si­den blev han fy­ret som ch­eftra­e­ner i klub­ben. Nu skal Ariël Ja­cobs rå­d­gi­ve FC København

BT - - ALKA SUPER LIGA - Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen FRE­DAG 18. SEP­TEM­BER 2015

’’

CO­A­CHING

srkr@sporten.dk Det var et chok af de stør­re, da FC København for godt 25 må­ne­der si­den fy­re­de bel­gi­ske Ariël Ja­cobs på gråt pa­pir. Ba­re tre må­ne­der for­in­den hav­de Ja­cobs el­lers ført Lø­ver­ne til klub­bens se­ne­ste dan­ske mester­skab – men en dår­lig sa­e­son­start var nok til, at bel­gi­e­ren fik spar­ket ud af for­dø­ren, mens FCK-le­del­sen i ste­det hen­te­de Stå­le Sol­bak­ken tilbage til Par­ken af bag­ind­gan­gen.

Ska­eb­nen er imid­ler­tid en forun­der­lig ting. Nu skal Ariël Ja­cobs nem­lig rå­d­gi­ve og hjaelpe klub­ber­ne i den dan­ske Su­per­liga – der­i­blandt FCK.

Be­søg i FCK

Ariël Ja­cobs er i dag an­sat som le­den­de rå­d­gi­ver i det bel­gi­ske fir­ma Doub­le PASS. Fir­ma­et spil­ler en stor rolle i det ta­len­t­ud­vik­lings­pro­jekt, Di­vi­sions­for­e­nin­gen og klub­ber­ne net­op nu er i fa­erd med at søsa­et­te med Ole Bjur som front­fi­gur. Der­for ven­der Ja­cobs nu tilbage til Dan­mark.

»Doub­le PASS er et fir­ma, der la­ver re­vi­sion i klub­ber­ne og der­ef­ter rå­d­giv­ning. I Dan­mark har klub­ber­ne an­sat Doub­le PASS, for­di de me­ner, der er ting, der ik­ke fungerer som de skal, og for at de kan bli­ve bed­re. Doub­le PASS’ rolle er at hjaelpe dem til en bed­re ta­len­t­ud­vik­ling,« for­kla­rer Ja­cobs over for BT.

Doub­le PASS skal i for­å­ret be­sø­ge de 12 klub­ber i Su­per­liga­en og tre i den na­est­bed­ste ra­ek­ke. De be­søg bli­ver Ariël Ja­cobs en del af.

»Doub­le PASS har spurgt mig om at la­ve ram­men for de dan­ske klub­ber, for­di jeg ken­der lidt til det dan­ske sy­stem,« for­kla­rer han.

»I hvert fald i star­ten vil jeg og­så kom­me ud og be­sø­ge de dan­ske klub­ber,« fort­sa­et­ter bel­gi­e­ren.

DE DAN­SKE TOP­KLUB­BER

Doub­le PASS, DER

FC København kom­mer jeg ik­ke til at be­sø­ge. Ob­jek­ti­vi­tet er vig­tig, så det vil­le ik­ke va­e­re rig­tigt. Hver­ken for mit fir­ma el­ler for klub­ben

FAKTA OM Doub­le PASS

har ud­vik­let og dri­ver Bun­des­liga­ens fa­el­les ta­len­t­ud­vik­ling, vil kon­sul­te­re de 12 Su­per­liga-klub­ber og tre klub­ber fra 1. di­vi­sion, og vil ef­ter­føl­gen­de kom­me med an­be­fa­lin­ger til de en­kel­te klub­ber samt til den fa­el­les sats­ning.

Ariël Ja­cobs

Når det ga­el­der be­sø­get hos FC København, sid­der Ja­cobs imid­ler­tid over.

»FC København kom­mer jeg ik­ke til at be­sø­ge. Ob­jek­ti­vi­tet er vig­tig, så det vil­le ik­ke va­e­re rig­tigt. Hver­ken for mit fir­ma el­ler for klub­ben,« si­ger den 62-åri­ge tid­li­ge­re FCKtra­e­ner.

Stop­pet som tra­e­ner

De ram­mer og råd, Ariël Ja­cobs ud­stik­ker, vil dog og­så ga­el­de FC København. Den klub, der i øv­rigt blev bel­gi­e­rens na­est­sid­ste som ch­eftra­e­ner ef­ter en stor kar­ri­e­re, der top­pe­de i den bel­gi­ske tra­di­tions­klub An­der­le­cht og slut­te­de med et op­hold i den fran­ske klub Va­len­cien­nes.

»For et år si­den stop­pe­de jeg min ak­ti­ve tra­e­n­er­kar­ri­e­re på grund af beg­ge mi­ne fora­el­dres hel­bred. Men min far dø­de for tre må­ne­der si­den. Jeg vil­le ta­ge mig af ham og dem, men det var umu­ligt at gø­re med et tra­e­nerjob – selv i Bel­gi­en. Så jeg stop­pe­de og sag­de til mig selv, at jeg vil­le se ti­den an. Men ret hur­tigt blev jeg in­vol­ve­ret i Doub­le PASS,« forta­el­ler Ja­cobs.

Den tid­li­ge­re FCK-tra­e­ner forta­el­ler, at han i dag hver­ken har kon­takt el­ler no­gen for­mer for for­hold til den dan­ske klub. Men det aen­drer sig alt­så i lø­bet af de kom­men­de må­ne­der.

er gå­et sam­men om en fa­el­les sats­ning på ta­lent­sam­ling. Di­vi­sions­for­e­nin­gen har an­sat Ole Bjur til at stå i spid­sen for pro­jek­tet, der skal la­ves i sam­ar­bej­de med det bel­gi­ske fir­ma, Doub­le PASS, der har den tid­li­ge­re FCK-tra­e­ner Ariël Ja­cob an­sat som le­den­de rå­d­gi­ver.

Ariël Ja­cobs er le­den­de rå­d­gi­ver i Doub­le PASS, som skal rå­d­gi­ve hol­de­ne i Su­per­liga­en og tre 1. di­vi­sions­hold. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.