En­gel­ske me­di­er slagter Ar­se­nal

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DE EN­GEL­SKE FODBOLDEKSPERTER

er langt fra im­po­ne­re­de over Ar­se­nal ef­ter de­res skuf­fen­de ne­der­lag på 1-2 til Di­na­mo Za­greb i Champions League. »Det var, hvad jeg for­ven­te­de af Ar­se­nal, de har mang­ler,« for­kla­re­de Man­che­ster Uni­ted-leg­en­den Roy Ke­a­ne ef­ter kam­pen til en­gelsk tv og pe­ge­de på Arsenals cen­tra­le ak­se som pro­ble­met. »De hav­de od­dse­ne imod sig med 10 mand på ba­nen (ef­ter Girouds ud­vis­ning, red.), men rul ae­r­mer­ne op og gør ar­bej­det fa­er­digt. Man for­nem­mer, at Ar­se­nal har en svag­hed op gen­nem hol­det,« fort­sat­te Ke­a­ne og til­fø­je­de om Di­na­mo Za­grebs an­det mål, hvor Ju­ni­or Fer­nan­des he­a­de­de bol­den ind bag en sa­ge­s­løs David Ospi­na i Ar­se­nal-må­let: »Det var et godt ind­la­eg, og han (Ju­ni­or Fer­nan­des, red.) an­greb bol­den flot, men det hand­ler om pas­sion, hvem vil he­a­de til bol­den? Og det er ty­de­ligt, at en el­ler to Ar­se­nal-spil­le­re ik­ke var mo­di­ge nok.« Ar­se­nal-leg­en­den Ian Wright går så langt som at kal­de Ar­se­nal for pin­lig. Wright hen­ty­der til som­me­rens trans­fer­vin­due, hvor det for ek­sem­pel ik­ke lyk­ke­des for Wen­ger at hen­te den fran­ske an­gri­ber Ka­rim Ben­ze­ma til klub­ben. »Jeg sy­nes, si­tu­a­tio­nen om­kring Ben­ze­ma var pin­lig,« ud­tal­te Wright i for­bin­del­se med Champions Le­agu­e­da­ek­nin­gen på BT Sport. »Hvis man går ef­ter så­dan en spil­ler, er man nødt til at vi­de, om spil­le­ren er in­ter­es­se­ret som det før­ste. Den må­de han af­vi­ste Ar­se­nal på - på Twit­ter - var ik­ke køn,« slut­te­de Ian Wright sva­da­en af mod Ar­se­nal.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.