Uni­ted-eje­re vil ha­e­ve ka­em­pe mil­li­onbe­løb fra klubkas­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

150 MIL­LI­O­NER KRO­NER.

Det kan Man­che­ster Uni­ted-ejer­ne – de seks børn af af­dø­de Malcolm Gla­zer – se frem til at mod­ta­ge hvert ene­ste år. Det af­slø­rer klub­bens se­ne­ste regn­skab, som blev of­fent­lig­gjort i går. Og pen­ge­ne? De kom­mer di­rek­te fra De Rø­de Dja­ev­les store pen­geki­ste. Her­fra får Avram, Jo­el, Kevin, Bry­an, Edward og Darcie hver 25 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt, for­di klub­ben frem­over vil be­ta­le en år­lig di­vi­den­de (el­ler ud­byt­te) til ak­tio­na­e­rer­ne.Det skri­ver The Gu­ar­di­an. Det er før­ste gang, at Man­che­ster Uni­ted-ejer­ne har valgt at få ud­be­talt et år­ligt ud­byt­te, ef­ter at de ind­tro­du­ce­re­de klub­ben på bør­sen i 2012. De seks sø­sken­de ejer til­sam­men om­kring 80 pro­cent af klub­ben, el­ler om­kring 131 mil­li­o­ner ak­tier. Regn­ska­bet vi­ser i øv­rigt og­så, hvad det ko­ste­de at mis­se Champions League-grup­pe­spil­let sid­ste år: In­tet min­dre end 389 mil­li­o­ner kro­ner. For det var, hvad Man­che­ster Uni­teds ind­tje­ning faldt med i 2014-15 ef­ter David Moy­es’ ra­ed­sels­sa­e­son, hvor Ry­an Gig­gs tog over ef­ter fy­rin­gen af ma­na­ge­ren. Al­li­ge­vel vi­ser regn­ska­bet for den for­gang­ne sa­e­son, at Man­che­ster Uni­ted sta­dig er en gan­ske fin for­ret­ning, da ind­tje­nin­gen lød på li­ge over fi­re mil­li­ar­der kro­ner – det er med af­stand me­re end no­gen an­den Pre­mi­er League-klub tid­li­ge­re har pra­este­ret. Klub­bens ga­eld er dog sta­dig på over 4,2 mil­li­ar­der kro­ner, af­slø­rer regn­ska­bet. Det bund­lø­se hul blev kre­e­ret, da Gla­zer-fa­mi­li­en i 2005 køb­te Man­che­ster Uni­ted for lån­te pen­ge. I den mel­lem­lig­gen­de pe­ri­o­de er me­re end syv mil­li­ar­der kro­ner end­da he­vet ud af klubkas­sen for at be­ta­le af på de rø­de tal.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.