Ny joker i Haas-spil­let

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KØ­RER-KARRUSELLEN TOG LI­GE et par ek­stra om­drej­nin­ger in­den tra­e­nin­gen til Sin­ga­po­res Grand Prix i dag. Der er duk­ket en uven­tet joker op i kam­pen om det Haas-sa­e­de, Kevin Magnus­sen drøm­mer om. Det nye ame­ri­kan­ske team har he­le ti­den haft et sa­e­de re­ser­ve­ret til en af re­ser­ve­kø­rer­ne fra de­res mo­tor­part­ner Fer­ra­ri – det vil si­ge en­ten Este­ban Gu­ti­er­rez el­ler Je­an-Eric Verg­ne.

Til det an­det sa­e­de sat­ser man på en kø­rer med For­mel 1-er­fa­ring. Og det skal som team­chef Günt­her Ste­i­ner for­tal­te mig i Mon­za for 14 da­ge si­den va­e­re ’ak­tu­el’ For­mel 1-er­fa­ring – alt­så fra den nye ge­ne­ra­tion af tur­bo­bi­ler, der kun har kørt i 2014 og 2015. I DEN PER­FEK­TE ver­den drøm­mer Haas om en ame­ri­kansk kø­rer. Som det ene­ste ame­ri­kan­ske team i For­mel 1 sat­ser man na­tur­ligt på et Stars and Stripes-ima­ge, men ind­til i går var der ik­ke no­gen ame­ri­ka­ne­re med ak­tu­el For­mel 1-er­fa­ring.

Men det er der fra i dag: Ale­xan­der Ros­si. Ca­li­for­ni­e­ren lig­ger i øje­blik­ket på an­den­plad­sen i GP2-mester­ska­bet ef­ter McLaren-test­kø­rer og Kevin Magnus­sen-ri­val, Stof­fel Van­do­or­ne. Ros­si har vun­det to af de tre se­ne­ste GP2-løb, og jeg så ham la­en­ge som en op­lagt test- og re­ser­ve­kø­rer for Haas i 2016.

Ros­si, der sid­ste år te­ste­de for bå­de Ca­ter­ham og Ma­nor/Marus­sia, har na­tur­lig­vis og­så hørt Haas ef­ter­ly­se ame­ri­ka­ne­re med ak­tu­el For­mel 1-er­fa­ring.

Må­ske der­for var han og hans sponso­rer hur­ti­ge ved ha­velå­gen, da Ma­nor-tea­met i den­ne uge lod vi­de, at man hav­de en le­dig plads for re­sten af sa­e­so­nen – mod be­hø­rig be­ta­ling, na­tur­lig­vis.

Ros­si fik skra­bet pen­ge­ne sam­men og de­bu­te­rer i af­ten for Ma­nor.

Det er pla­nen, at han skal kø­re fem af årets sid­ste syv grand­prixer. Han sprin­ger lø­be­ne i Rusland og Abi Dha­bi over, for her skal han kø­re GP2 i sam­me we­e­kend. JEG VED IK­KE, om Haas vil me­ne, at de fem grand­prix-we­e­ken­der vil gi­ve Ros­si den for­nød­ne For­mel 1-er­fa­ring. Men hvis jeg var Kevin Magnus­sen, vil­le jeg ik­ke kun ha­ve ondt i den bra­ek­ke­de hånd – jeg vil­le og­så ha­ve ondt i ma­ven over, at der nu er end­nu en bej­ler til det ef­ter­trag­te­de Haas-sa­e­de.

Sam­ti­dig er der kom­met end­nu en mystisk ud­mel­ding fra McLa­ren­lej­ren. Her er Magnus­sen som be­kendt un­der kon­trakt i end­nu 14 da­ge, men det ven­tes, at tea­met for­la­en­ger med Jen­son But­ton, ryk­ker Stof­fel Van­do­or­ne op som re­ser­ve­kø­rer og la­der Magnus­sen gå. DET VIL­LE DER­FOR va­e­re op­lagt at la­de bel­gi­e­ren ind­ta­ge re­ser­ve­kø­rer­rol­len her i Singapore. Magnus­sen er i al­le til­fa­el­de for­hin­dret på grund af sit cy­kel­styrt, og Van­do­or­ne er på

Ame­ri­ka­ne­ren Ale­xan­der Ros­si skal kø­re fem af sa­e­so­nens syv re­ste­ren­de grand­prixer, og gør han det godt, kan han bli­ve Haas-kø­rer på be­kost­ning af Kevin Magnus­sen.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.