Fransk­mand med en hem­me­lig­hed

Ro­main Grosje­an har be­slut­tet sig for, hvad han skal i 2016, men la­der Kevin Magnus­sen stå tilbage i uvis­hed

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ro­main Grosje­an

’CLIF­F­HAN­GER’

Da­ni­el Re­mar

da­lu@sporten.dk En af Kevin Magnus­sens stør­ste ri­va­ler til det le­di­ge For­mel 1-sa­e­de hos det nye Haas-team, ved nu, hvad han skal i den kom­men­de sa­e­son. Men fransk­man­den Ro­main Grosje­an vil ik­ke af­slø­re, hvad der kom­mer til at ske for ham i 2016. Der­med la­der den nu­va­e­ren­de Lo­tus-kø­rer Kevin Magnus­sen ha­en­ge vi­de­re i uvis­hed. Ro­main Grosje­ans kryp­ti­ske ud­mel­ding kom i går på FIAs of­fi­ci­el­le pres­se­mø­de før Sin­ga­po­res Grand Prix i den­ne we­e­kend.

»Det ene­ste, jeg kan forta­el­le jer, er, at jeg har ta­get min be­slut­ning,« sag­de Ro­main Grosje­an til de nys­ger­ri­ge jour­na­li­ster.

Fransk­man­dens ud­mel­ding kan be­ty­de to ting. En­ten har han skre­vet un­der med Haas og skif­ter til dem i 2016. El­ler og­så bli­ver han hos Lo­tus og reg­ner med, at hol­det be­står i en el­ler an­den ud­ga­ve ef­ter vin­ter­pau­sen.

Ro­main Grosje­an er, som skre­vet et par gan­ge her i BT, Haas’ fa­vo­rit til tea­mets ene bil, mens den an­den er re­ser­ve­ret til en­ten me­xi­ca­ne­ren Este­ban Gu­ti­er­rez el­ler fransk­man­den Je­an-Eric Verg­ne.

Står i vej­en for Magnus­sen

Der­for står Ro­main Grosje­an li­ge nu i vej­en for Kevin Magnus­sens håb om en plads hos Haas. Men det, der kan ha­ve få­et fransk­man­den til at drop­pe Haas, er, hvis Re­nault har gi­vet ham sik­ker­hed for, at bil­kon­cer­nen op­kø­ber øko­no­misk pres­se­de Lo­tus og la­ver et nyt, fransk su­per­team.

Men de for­skel­li­ge per­spek­ti­ver na­eg­te­de den el­lers åben­mun­de­de Ro­main Grosje­an at sva­re på.

»Alt står klart i mit ho­ved, og jeg ved, hvad der kom­mer til at ske for mig i frem­ti­den. Men det bli­ver in­de i mit ho­ved, og jeg vil ik­ke forta­el­le jer me­re,« sag­de han.

Mens grand­prixet i Singapore er kendt for at va­e­re bå­de un­der­hol­den­de og dra­ma­tisk un­der stor­by­ens af­ten­him­mel, ban­ker spe­ku­la­tio­ner om kø­rer­mar­ke­det af sted på fuldt drøn uden for by­ba­nen.

Nye bej­le­re som Haas-kø­rer

Som man og­så kan la­e­se her i avi­sen, har ame­ri­ka­ne­ren Ale­xan­der Ros­si plud­se­lig købt sig til fem løb for Ma­nor. Per­spek­ti­ver­ne i at bru­ge så man­ge mil­li­o­ner på en så rin­ge ra­cer er ik­ke til at ta­ge fejl af. 23-åri­ge Ros­si kø­ber sig til er­fa­ring i For­mel 1, som han der­ef­ter kan lok­ke Haas med.

Men ame­ri­ka­ne­ren er ik­ke den ene­ste nye bej­ler til Kevin Magnus­sens plads hos Haas. Nog­le me­di­er fo­re­slår nem­lig og­så, at hvis Re­nault kø­ber Lo­tus, så ry­ger den pen­ge­sta­er­ke Pa­stor Mal­do­na­do ud for at gø­re plads til Je­an-Eric Verg­ne.

Der­med bli­ver Pa­stor Mal­do­na­do og hans an­slå­e­de sponsor­o­p­bak­ning på om­kring 350 mil­li­o­ner kro­ner plud­se­lig og­så en sta­erk ud­for­drer til Haas-plad­sen.

Selv hå­ber ve­nezu­ela­ne­ren at fort­sa­et­te hos Lo­tus.

»Det hå­ber jeg, men vi må se ti­den an,« sag­de han i går til SkySports.

’’ Det bli­ver in­de i mit ho­ved, og jeg vil ik­ke forta­el­le jer me­re

Ro­main Grosje­an (tv.) har sin be­slut­ning om 2016, men han vil ik­ke si­ge no­get til of­fent­lig­he­den, og det er med til at fru­stre­re Kevin Magnus­sen (th.).

Fo­to: AFP og Grand Prix Pho­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.