LAUD­RUPS AMER

Mi­cha­el Laud­rup er en hed kan­di­dat til det dan­ske land­stra­e­nerjob. M

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Se­att­le So­un­ders FC LA Ga­laxy FRE­DAG 18. SEP­TEM­BER 2015

OH, SAY CAN YOU SEE ...

Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen

srkr@sporten.dk For tre uger si­den kun­ne BT forta­el­le om en ta­et og uaf­brudt di­a­log mel­lem DBU og Mi­cha­el Laud­rup om job­bet som dansk landstraener. Job­bet bli­ver le­digt se­ne­st til som­mer, når Mor­ten Ol­sen ef­ter 16 år i job­bet tra­ek­ker stik­ket og over­la­der den rød-hvi­de tra­e­ner­ba­enk i Par­ken til et ukendt navn.

Mi­cha­el Laud­rup er DBUs fa­vo­rit til job­bet, men det er langt fra sik­kert, at det en­der med en af­ta­le. De to par­ter pas­ser ik­ke nød­ven­dig­vis sam­men, øko­no­mi­en kan bli­ve et pro­blem, og det er der­u­d­over fort­sat et åbent spørgs­mål, hvor­vidt Laud­rup over­ho­ve­det øn­sker at ven­de hjem til tjan­sen som dansk landstraener.

USA tra­ek­ker

Der kan nem­lig va­e­re an­dre in­ter­es­san­te mu­lig­he­der for tra­e­ne­ren, der i ju­ni må­ned for­lod et sa­er­de­les vel­be­talt job i Qa­tar-klub­ben Lek­hwiya. Langt fra Qa­ta­rs var­me og dansk ef­ter­årskul­de tra­ek­ker ’Guds eget land’ i Mi­cha­el Laud­rup. Han øn­sker at prø­ve kra­ef­ter med fod­bol­den og kul­tu­ren i USA.

»Jeg kom­mer ik­ke til at si­ge ja til et til­bud fra en mid­ter­klub i Eng­land el­ler Spa­ni­en. Det har jeg al­le­re­de prø­vet af, og på nu­va­e­ren­de tids­punkt i min tra­e­n­er­kar­ri­e­re er jeg på ud­kig ef­ter nye ting.«

»Hvis jeg får et til­bud fra en stor­klub, så vil jeg ik­ke si­ge nej, men hvis det ik­ke sker, vil jeg ger­ne prø­ve USA,« sag­de Laud­rup tid­li­ge­re på året til den span­ske ra­dio­sta­tion, Ra­dio 4G.

Snar­li­ge ud­skift­nin­ger

Stor­klub­ber­ne kom al­drig på ba­nen, og der­for er et job i USA net­op nu den stør­ste ’trus­sel’ mod DBU og land­stra­e­nerjob­bet. For Laud­rups ame­ri­kan­ske drøm er re­a­li­stisk. Me­get re­a­li­stisk. Det vur­de­rer man­den, der for få år si­den kun­ne ha­ve an­sat Laud­rup i en af USAs stør­ste klub­ber, den tid­li­ge­re di­rek­tør og sport­s­di­rek­tør i New York Red Bulls, Erik Solér.

Om godt en må­ned slut­ter den re­gu­la­e­re sa­e­son i den ame­ri­kan­ske liga MLS, og slut­spil­let går i gang. Det er sam­ti­dig start­skud­det til tra­e­ner­ud­skift­nin­ger og fy­rin­ger blandt de 20 klub­ber.

BT har al­li­e­ret sig med Erik Solér for at kort­la­eg­ge Mi­cha­el Laud­rups vej til et tra­e­nerjob på den an­den si­de af At­lan­ten, hvor det er ’The StarS­pang­led Ban­ner’ og ik­ke ’Der er et yn­digt land’ og ’Vi sej­ler op ad åen’, der gi­ver gen­lyd fra tri­bu­ner­ne.

Tra­e­ner: Si­gi Sch­mid

Tra­e­ner: Bru­ce Are­na

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.