Der­for er Laud­rup og den ame­ri­kan­ske MLS et match

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Erik Solér:

»USA er på man­ge må­der et me­get en­kelt tra­e­ner­mar­ked. Man­ge af klub­ber­ne går ut­ro­lig me­get ef­ter nav­ne og folk, der står for no­get spe­ci­elt. Det kan du og­så se på spil­le­re som Thier­ry Hen­ry, David Beck­ham og de spil­le­re, der for ny­lig er lan­det i New York Ci­ty. Hvis en af de store klub­ber – sam­men med liga­en – øn­sker at hen­te en pro­fi­le­ret tra­e­ner med bå­de en pro­fi­le­ret tra­e­ner- og spil­ler­bag­grund, så gør de det. Der er mid­ler, øko­no­mi og mu­lig­he­der til det.« »Der er ik­ke no­gen tvivl om, at Mi­cha­el Laud­rup er in­de i bil­le­det, når man ta­en­ker på, hvad klub­ber­ne går ef­ter. Han er en per­son, der vil­le pas­se li­ge ind i USA og MLS med den hi­sto­rie og det, han står for. Han er en per­son, som man­ge i fod­bold­ver­de­nen har et for­hold til, og og­så som tra­e­ner har han va­e­ret højpro­fi­le­ret.«

Bonu­s­in­fo: DEN AME­RI­KAN­SKE LIGA

har al­tid el­sket de helt store nav­ne. I 1970’er­ne var det Pelé og Franz Beck­en­bau­er i New York Cos­mos, der ka­ste­de glans over ame­ri­ka­ner­nes ’soc­cer’, og gen­nem det se­ne­ste år­ti har isa­er David Beck­ham va­e­ret det helt store tra­ek­pla­ster. Den iko­ni­ske eng­la­en­der spil­le­de igen­nem man­ge år i Los An­ge­les Ga­laxy, hvor han i dag er ble­vet af­løst af en mand med et til­sva­ren­de cv, den tid­li­ge­re Liverpool-kap­ta­jn Ste­ven Ger­rard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.