IKANSKE DRØM

En lan­dets stør­ste tra­e­ner­navn kan i ste­det hav­ne i ’Guds eget land’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FRE­DAG 18. SEP­TEM­BER 2015 Erik Solér: Bonu­s­in­fo: PÅ TRODS AF New Eng­land Re­vo­lu­tion New York Ci­ty FC New York Red Bulls Mi­cha­el Laud­rup

Hvis jeg får et til­bud fra en stor­klub, så vil jeg ik­ke si­ge nej, men hvis det ik­ke sker, vil jeg ger­ne prø­ve USA

»Der er to, tre el­ler fi­re klub­ber, der kan va­e­re mu­lig­he­der. Men det er Los An­ge­les og New York, der ta­el­ler. Det er de store mar­ke­der, det er der op­ma­er­k­som­he­den er. Som eu­ro­pa­e­er er det nem­me­re på øst­ky­sten på grund af af­stan­den og den fan­ta­sti­ske livs­stil, der fin­des i New York-om­rå­det. Så det er klub­ber­ne i Los An­ge­les og New York samt må­ske Se­att­le So­un­ders, der er en fan­ta­stisk klub med en me­get sta­erk øko­no­mi og et va­eld af dyg­ti­ge men­ne­sker. Blandt an­det medstif­te­ren af Mi­cro­soft, Paul Al­len. En out­si­der kun­ne va­e­re New Eng­land Re­vo­lu­tion, der hø­rer hjem­me i Bo­ston.« »Jeg vil si­ge, at det er over­ra­sken­de, hvis New York Ci­ty be­hol­der de­res tra­e­ner. Klub­ben er ejet af sam­me mand, der ejer Man­che­ster Ci­ty (Sheikh Mansour bin Zay­ed Al Na­hy­an, red.), der ejer klub­ben sam­men med ver­dens stør­ste brand in­den for sport, New York Yan­ke­es. Det er der, hvor der kom­mer et stort in­ter­na­tio­nalt tra­e­ner­navn, og det er Mi­cha­el Laud­rup stor nok til. Det kan me­get vel va­e­re klub­ben, han en­der i.«

stjer­ne­spil­le­re som Frank Lampard, David Villa og ik­ke mindst An­drea Pir­lo, har ny­e­tab­le­re­de New York Ci­ty ik­ke haft den sa­e­son, der var for­ven­tet. Klub­ben tra­e­nes i dag af ame­ri­kan­ske Ja­son Kreis, men han hol­der na­ep­pe i job­bet med­min­dre det dy­re hold pra­este­rer en slut­spurt af rang. I LA Ga­laxy sid­der den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske landstraener, Bru­ce Are­na, sik­kert i sa­e­det ef­ter tre mester­ska­ber de se­ne­ste fi­re år. Min­dre sik­kert sid­der tra­e­ne­ren i Solérs tid­li­ge­re klub, New York Red Bulls. For Red Bulls er al­tid på jagt ef­ter store nav­ne. Der­for kan den­ne klub og­så bli­ve en mu­lig­hed for Mi­cha­el Laud­rup.

Tra­e­ner: Ste­ve Ni­col

Tra­e­ner: Ja­son Kreis

Tra­e­ner: Jes­se Marsch

Erik Solér - tid­li­ge­re di­rek­tør og sport­s­di­rek­tør i New York Red Bulls - me­ner, Mi­cha­el Laud­rup har go­de mu­lig­he­der for at slå igen­nem i USAs MLS-liga. Fo­to: Scan­pix/IRIS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.