Så­dan kom­mer Laud­rup ind på det ame­ri­kan­ske mar­ked

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Erik Solér:

»I USA er der to ve­je ind som tra­e­ner. Den ene går via Don Gar­ber, der er co­mis­sio­ner for MLS. Han be­stem­mer ut­ro­lig me­get, men han er og­så me­get for­nuf­tig og dyg­tig, når det ga­el­der mar­keds­fø­ring og det at byg­ge kon­cep­ter. I USA skal man ha­ve nav­ne og pro­fi­ler. El­lers fungerer det ik­ke. Det er den ene vej. Den an­den er di­rek­te via ejer­ne af de store klub­ber, som har in­ter­es­se i at hen­te de pro­fi­le­re­de tra­e­ner­nav­ne.«

Bonu­s­in­fo: BLOT TRE AF

de 20 klub­ber i MLS har i dag eu­ro­pa­ei­ske tra­e­ne­re. Den tid­li­ge­re Pre­mi­er League-ma­na­ger Owen Coy­le tra­e­ner Hou­ston Dy­na­mo, wa­li­si­ske Carl Ro­bin­son sty­rer et af liga­ens tre ca­na­di­ske hold, Van­co­u­ver Whi­tecaps – mens en­gel­ske Adri­an He­ath står i spid­sen for Or­lan­do Ci­ty, hvor blandt an­dre Ka­ka i dag spil­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.