Hver­ken ma­et­te el­ler for gam­le

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - To­bi­as Tho­ma­sen

FI­RE DY­RE MI­NUT­TER KIF Kol­ding København tab­te skuf­fen­de 26-33 mod un­der­tip­pe­de Kri­sti­an­stad fra Sve­ri­ge i Champions Le­agu­es før­ste grup­per­un­de. Spe­ci­elt fi­re mi­nut­ter skul­le bli­ve af­gø­ren­de for kam­pen ud­fald, me­ner må­l­vog­ter Kas­per Hvidt. Upå­ag­te­de Kri­sti­an­stad fik på fi­re mi­nut­ter bragt sig for­an med fem mål. Og så var den kamp tabt for KIF, me­ner må­l­vog­ter Kas­per Hvidt ef­ter ons­da­gens pin­li­ge ne­der­lag.

»Vi spil­le­de uklogt i an­gre­bet og lod dem få en mas­se mål på in­gen tid på kon­tra. Kam­pen blev af­gjort på de fi­re mi­nut­ter. Vi nå­e­de knap nok at re­a­ge­re og blev rå­d­vil­de og for­vir­re­de, og det går ik­ke i Champions League,« si­ger han.

Ik­ke va­er­di­ge

Ef­ter kam­pen var KIFs sport­s­di­rek­tør, Las­se Bo­e­sen, ef­ter spil­ler­ne og sav­ne­de at­ti­tu­de på ba­nen.

»At­ti­tu­de­ma­es­sigt vi­ser vi, at vi slet ik­ke er va­er­di­ge til at va­e­re på det her ni­veau. Når man ik­ke er 100 pro­cent klar i Champions League, får man en øre­ta­e­ve, og det fik vi be­kra­ef­tet i dag,« sag­de Bo­e­sen ef­ter­føl­gen­de til DR.

Kas­per Hvidt kan godt for­stå sin tid­li­ge­re landsholdskollega og nu­va­e­ren­de sport­s­di­rek­tør, men er ik­ke enig i, at at­ti­tu­den ik­ke var rig­tig.

»Så langt vil jeg ik­ke gå. Det gik så sta­er­kt, da Kri­sti­an­stad trak fra os i kam­pen. Jeg har og­så få­et ka­em­pe­sto­re røv­ful­de på go­de hold som Bar­ce­lo­na, og det kan ske for al­le hold. Men vi skal selv­føl­ge­lig se på, hvor­dan vi så hur­tigt kan mi­ste ho­ve­d­et,« si­ger han.

Må­l­vog­te­ren me­ner, man kan sam­men­lig­ne det KIFhold, der vandt flot over Flens­burg-Han­dewitt sid­ste år, og Kri­sti­an­stads sejr over KIF Kol­ding København.

»Flens­burg un­der­vur­de­re­de nok os den­gang, og vi har nok un­der­vur­de­ret Kri­sti­an­s­ta. Men jeg vil na­e­sten hel­le­re ha­ve en op­ad­gå­en­de form­kur­ve og star­te lidt svagt ud og så af­slut­te sta­er­kt i Champions League,« si­ger han.

Til spørgs­må­let om de man­ge sej­r­svan­te og er­far­ne spil­le­re er ble­vet for ma­et­te og gam­le, si­ger 39-åri­ge Hvidt.

»Vi er ik­ke ma­et­te, og vi er ik­ke for gam­le. Det er en for­fejl­et dis­kus­sion, og vi er jo ik­ke li­ge plud­se­lig ble­vet for gam­le, si­den vi vandt det dan­ske mester­skab, el­ler si­den vi slog Flens­burg-Han­dewitt i Champions League.«

Kas­per Hvidt me­ner, KIF-spil­ler­ne var rå­d­vil­de, da sven­ske Kri­sti­an­stad trak fra i CL-kam­pen, som KIF Kol­ding tab­te 33-27. Fo­to: Axel Schütt

to­th@sporten.dk

FCMs Lou­i­se Bur­gaard.

Fo­to: Ni­els Hu­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.