Es­b­jerg har mest Ener­gy

Det bli­ver igen en jysk krig i top­pen af dansk is­ho­ck­ey, men BT tip­per, at sid­ste års sølvvin­de­re snup­per gul­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Gre­en hos Rung­sted GULD: SØLV: BRON­ZE:

SØLV BLI’R TIL GULD

Pe­ter Fred­berg

fred@sporten.dk

Det stormer fra vest ind over ho­ck­ey-Dan­mark.

Når puck­en ka­stes i af­ten i Me­tal Liga­en, er Es­b­jerg Ener­gy BTs bud på de kom­men­de dan­ske me­stre. Si­den 2005 er Prins Hen­rik’s Cup vun­det af en­ten Sønderjyske el­ler Her­ning Blue Fox, men nu ven­der den tilbage til Es­b­jerg, som se­ne­st vandt DMguld for 11 år si­den.

I en ny jysk ho­ck­eykrig tror BT mest på sid­ste sa­e­sons sølvvin­de­re, som har er­stat­tet pro­ble­ma­ti­ske ud­la­en­din­ge med me­re di­sci­pli­ne­re­de im­port­spil­le­re. En ny må­l­mand, ame­ri­ka­ne­ren Jeff Fra­zee, som blev fy­ret i Sønderjyske i sid­ste sa­e­son, og en sta­erk de­fen­siv ve­jer og­så tungt.

Kort sagt et bed­re kol­lek­tiv med en hånd­fuld dan­ske ta­len­ter, som har få­et et år me­re på ba­gen.

Es­b­jerg Ener­gy star­ter med syv uden­land­ske spil­le­re (lof­tet er ot­te) med ca­na­di­er­ne Wa­de Berg­man og Aa­ron Lee som ene­ste gen­gan­ge­re. Ve­stjy­der­ne gav en smags­prø­ve på, hvad man kan ven­te sig fra vest, da de med kla­re cif­re eks­pe­de­re­de Sønderjyske ud af Me­tal Cup’ens kvart­fi­na­le.

Et me­get ungt hold

BT bli­ver ik­ke overrasket, hvis vi får en ny fi­na­le mel­lem Sønderjyske og Es­b­jerg Ener­gy, men de for­sva­ren­de me­stre kan langt­fra va­e­re sik­re på at nå så langt. Sønderjyske in­ve­ste­rer i ud­vik­lin­gen af eg­ne spil­le­re og kom­mer med et me­get ungt hold, men som di­rek­tør Klaus B. Ras­mus­sen si­ger:

»Det er helt be­vidst. Og­så at vi kun star­ter med fi­re ud­la­en­din­ge. Men me­get kan se an­der­le­des ud, når vi kom­mer nog­le må­ne­der ind i tur­ne­rin­gen.«

Sa­e­son­pre­mi­e­ren i SE Are­na mod Her­lev Eag­les de­di­ke­res til klub­bens af­dø­de sport­s­chef, Sø­ren Sto­ck­fi­sch.

Der er gra­tis en­tré, og der ven­tes mel­lem 4.500 og 5.000 til­sku­e­re.

Store spørgs­måls­tegn

Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks ser en anel­se bed­re ud end sid­ste sa­e­son med en sta­erk ba­ck­si­de og su­per­ta­len­tet Ge­or­ge Sø­ren­sen på mål. Her­ning Blue Fox vil va­nen tro va­e­re me­dal­je­kan­di­dat, og spaendende bli­ver det, hvil­ken ef­fekt ch­eftra­e­ner Ma­rio Si­mio­ni vil ha­ve på Dan­marks mest vin­den­de klub.

»Selv­føl­ge­lig går vi ef­ter at vin­de. Det gør vi al­tid,« ly­der det fra kap­ta­j­nen Da­ni­el Ni­el­sen.

Oden­se Bul­l­dogs med en min­dre haer af brølsta­er­ke, ag­gres­si­ve ca­na­di­e­re bli­ver et af liga­ens store spørgs­måls­tegn og en far­lig out­si­der for den jy­ske ’fi­re­ban­de’. Og hvad med Rung­sted Is­ho­ck­ey? Hvad kan man for­ven­te af Sja­el­lands bed­ste bud på en se­mi­fi­na­le?

»Skal jeg kort for­kla­re for­skel­len på Rung­sted i sid­ste sa­e­son og nu, er det med or­de­ne: Mor­ten Gre­en (lands­holds­kap­ta­jn, red.),« si­ger di­rek­tør Tho­mas Fri­berg. »Den lidt la­en­ge­re ver­sion: Vi har en sta­erk im­port og un­ge dan­ske spil­le­re, som er ble­vet me­re mod­ne og etab­le­re­de.«

Gentofte Stars er et klart bed­re hold end sid­ste sa­e­son og vil hen­te man­ge po­int med si­ne ot­te uden­land­ske spil­le­re med fle­re kom­men­de pro­fi­ler.

Sa­e­son­pre­mi­e­ren

Så­dan mø­des hol­de­ne i før­ste run­de i af­ten: Es­b­jerg Ener­gy-Her­ning Blue Fox (TV2 Sport), Søn­derjy­skeHer­lev Eag­les, Aal­borg Pira­tes-Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks, Gentofte Stars-Rø­d­ov­re Mighty Bulls, Oden­se Bul­l­dogs-Rung­sted Is­ho­ck­ey.

BTS TIP 2015-16

Es­b­jerg Ener­gy Sønderjyske

Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks NR. 4: Her­ning Blue Fox NR. 5: Oden­se Bul­l­dogs NR. 6: Rung­sted Is­ho­ck­ey NR. 7: Gentofte Stars NR. 8: Rø­d­ov­re Mighty Bulls NR. 9: Aal­borg Pira­tes NR. 10: Her­lev Eag­les

Det var en barsk og hårdt spil­let fi­na­le mel­lem Es­b­jerg Ener­gy og Sønderjyske i sid­ste sa­e­son i Me­tal Liga­en. Nu ka­stes puck­en igen, og BT tip­per en ny fi­na­le mel­lem ri­va­ler­ne fra Es­b­jerg og Vo­jens med ve­stjy­der­ne som fa­vo­rit­ter. En af de nye spil­le­re i den­ne sa­e­son er lands­holds­kap­ta­jn Mor­ten Gre­en (ne­derst), der gør co­me­ba­ck hos Rung­sted. Fo­to: Jan Korsgaard og Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.