Chris An­ker Sø­ren­sen skif­ter til fransk Tour-hold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Mar­tin­sen Chris An­ker Sø­ren­sen

NYT HOLD

danm@sporten.dk

Det bli­ver på et fransk hold, Chris An­ker Sø­ren­sen fort­sa­et­ter kar­ri­e­ren.

Den dan­ske cy­kel­ryt­ter har skre­vet en etårig kon­trakt med Bre­tag­ne-Se­che, der fra na­e­ste år skif­ter navn til Fortu­neo-Vi­tal Con­cept.

Det har la­en­ge va­e­ret kendt, at hans tid hos Tin­koff-Saxo vil­le va­e­re over­stå­et med ud­gan­gen af i år ef­ter ni sa­e­so­ner på hol­det.

Om sit skif­te si­ger Chris An­ker Sø­ren­sen til sit kom­men­des holds hjem­mesi­de:

»Jeg har haft nog­le go­de år blandt store ryt­te­re som Schleck-brød­re­ne (An­dy og Fränk, red.), men som 31-årig har jeg ledt ef­ter et sted, hvor jeg igen kan få lov til at bru­ge min an­grebs­lyst på et hold med en fa­mi­li­a­er at­mos­fa­e­re,« ly­der det fra Chris An­ker Sø­ren­sen, der de se­ne­ste år ik­ke har få­et lov til at prø­ve kra­ef­ter med de helt store løb for Tin­koff-Saxo.

Tour-hold

Bre­tag­ne-Se­che var i år med i Tour de Fran­ce, og Chris An­ker Sø­ren­sen har be­ma­er­ket det lil­le fran­ske hold, der har ek­si­ste­ret si­den 2005.

»Jeg har va­e­ret glad for at se hol­det i de se­ne­ste år, og det ser ud til at va­e­re et hold, der pas­ser mig. Hol­dets ryt­te­re kø­rer tit of­fen­sivt,« si­ger Chris An­ker Sø­ren­sen.

Team-ma­na­ger Em­ma­nu­el Hu­bert er­kla­e­rer sig glad og stolt over, at man har for­må­et at skri­ve kon­trakt med dan­ske­ren.

»Det er en ryt­ter med store er­fa­ring fra Grand Tours, og det si­ger no­get om, at vo­res hold vok­ser. Han vil va­e­re an­svar­lig for at støt­te Edu­ar­do Se­pul­ve­da (kap­ta­jn for hol­det i årets Tour, red.) i bjer­ge­ne, men han kan og­så gø­re sig i an­dre løb. Og jeg ved, at han vil sa­et­te pris på at gen­vin­de en fri­hed til at gri­be chan­cer­ne,« si­ger Em­ma­nu­el Hu­bert.

Chris An­ker Sø­ren­sen skif­ter til det lil­le fran­ske hold Bre­tag­ne-Se­che fra na­e­ste sa­e­son.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.