Is­ho­ck­eypris skal ba­e­re Sø­ren Sto­ck­fi­s­chs navn

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Pe­ter Fred­berg

HAEDER

fred@sporten.dk Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­on ha­ed­rer og min­des en af is­ho­ck­eyspor­tens mest af­hold­te le­de­re, Søn­derjyskes sport­s­chef, Sø­ren Sto­ck­fi­sch, som dø­de i sid­ste må­ned. DIUs sup­por­ter­pris hed­der frem­over Sø­ren Sto­ck­fi­sch-pri­sen. Når Sønderjyske i af­ten ta­ger imod Her­lev Eag­le i SE Are­na, er kam­pen de­di­ke­ret til man­den, som har va­e­ret klub­bens sport­s­chef si­den 2004. I den pe­ri­o­de har Sønderjyske vun­det seks dan­ske mester­ska­ber og tre po­kal­tit­ler.

Der er gra­tis en­tré, og der ven­tes fuldt hus med 4.500 til­sku­e­re, når Sø­ren Sto­ck­fi­sch min­des og ha­ed­res.

For jury­en bag DIUs år­li­ge pri­ser og awards var det na­tur­ligt frem­over at la­de sup­por­ter­pri­sen ba­e­re Sø­ren Sto­ck­fi­s­chs navn. Hvem der får pri­sen for sa­e­so­nen 2014/15 af­slø­res først se­ne­re på ef­ter­å­ret.

En god må­de at min­des

»Sø­ren var af­holdt og respek­te­ret af al­le, og pri­sen er helt i Sø­rens ånd. Han tog sig al­tid tid til at snak­ke med sup­por­ter­ne. Selv om han ik­ke er her me­re, vil han min­de os om, hvor vig­ti­ge sup­por­ter­ne er for vo­res sport,« si­ger Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­ons di­rek­tør, Ulrik Lar­sen.

»Al­le om­kring is­ho­ck­eyspor­ten i Sønderjyske og Sø­rens fa­mi­lie er stol­te af, at sup­por­ter­pri­sen nu hed­der Sø­ren Sto­ck­fi­sch-pri­sen. Det er en god må­de at min­des Sø­ren på,« si­ger Søn­derjyskes ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Klaus B. Ras­mus­sen.

Sø­ren Sto­ck­fi­sch.

Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.