UCI ind­fø­rer ny hold­kon­kur­ren­ce un­der VM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Las­se Vø­ge

EK­STRA DI­MEN­SION

lavg@sporten.dk Den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on, UCI, ind­fø­rer un­der na­e­ste uges VM et nyt rang­li­ste­sy­stem for de del­ta­gen­de na­tio­ner. Der ud­de­les po­int til rang­li­sten for de for­skel­li­ge lan­de, af­ha­en­gigt af hvor­dan ryt­ter­ne kla­rer sig. Li­sten kom­mer til at ga­el­de for bå­de en­kelt­start og linje­løb og for ung­dom og for se­ni­or – og bå­de ma­end og kvin­der kan sam­le po­int ind til de­res lan­de.

Rang­li­sten gi­ver en ek­stra di­men­sion til VM-ugen, for nu kan UCI ef­ter sid­ste løb kon­klu­de­re, hvil­ken na­tion der sam­let set har kla­ret sig bedst.

»In­spi­re­ret af den olym­pi­ske me­dal­je­ta­bel, vil den­ne rang­li­ste be­løn­ne grup­pe­pra­e­sta­tio­ner­ne af he­le hol­det. Det vil uden tvivl va­e­re en yder­li­ge­re mo­ti­va­tion for ryt­te­re og lan­de, som del­ta­ger i UCIs vig­tig­ste lan­de­vejs­be­gi­ven­hed på året,« si­ger UCIs pra­esi­dent, Bri­an Cook­son.

Ef­ter ma­en­de­nes af­slut­ten­de linje­løb na­e­ste søn­dag vil den bed­ste na­tion få til­delt et tro­fae.

Mi­cha­el Mør­køv er en af de ryt­te­re, der skal kø­re po­int hjem til Dan­mark ved VM i Ri­ch­mond, USA. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.