Klar til haevn Gra­en­se­bom og skat ha­en­ger ik­ke sam­men over Løk­ke

DF ra­ser over, at Lars Løk­ke la­ver ’flygt­nin­gepo­li­tik med de rø­de’ og tru­er med kon­se­kven­ser

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker

FLYGT­NIN­GE

kar­ker@bt.dk Lars Løk­ke fø­rer flygt­nin­gepo­li­tik med ’de rø­de’. Og det vil ha­ev­ne sig ved kom­men­de for­hand­lin­ger om fi­nans­lov og skat. Så­dan ly­der et vredt an­greb fra Dansk Fol­ke­par­tis na­est­for­mand Sø­ren Es­per­sen, mens han er på vej til Her­ning, hvor DF hol­der års­mø­de i dag og i mor­gen. Et lands­mø­de, de i øv­rigt har va­e­ret nødt til at flyt­te ud i Boxen, hvor der nor­malt er kon­cer­ter og store sport­s­sta­ev­ner, på grund af den hi­sto­risk store til­mel­ding til lands­mø­det.

»Lars Løk­ke har valgt at fø­re flygt­nin­gepo­li­tik med de rø­de, og det er rig­tig dumt af ham, og­så i for­hold til de for­hand­lin­ger, der kom­mer. Det er en uklog be­slut­ning, og det har cho­ke­ret os i DF. Det var al­drig sket i nul­ler­ne. Og det be­ty­der na­tur­lig­vis, at vo­res in­ter­es­se i at va­e­re loy­a­le over for Ven­stre er ble­vet sta­er­kt sva­ek­ket,« si­ger Sø­ren Es­per­sen.

»Ja, det kan du va­e­re over­be­vist om. Det vil vi­se sig, hvor han vil kun­ne ma­er­ke kon­se­kven­sen. Vi skal la­ve fi­nans­lov til ef­ter­å­ret og skat­tere­form til for­å­ret, og der er mas­ser af an­dre ting. Net­op der, hvor sam­ar­bej­det med den bor­ger­li­ge re­ge­ring gik godt i nul­ler­ne - ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken - der har Løk­ke valgt den an­den si­de. Men han kan ik­ke bå­de reg­ne med en so­lid og loy­al støt­te fra os og sam­ti­dig ren­de rundt og la­ve flygt­nin­gepo­li­tik med de rø­de. Det går ik­ke,« si­ger Sø­ren Es­per­sen.

Til­bud til Mer­kel

Han hen­vi­ser til, at Lars Løk­ke har til­budt den ty­ske kans­ler An­gela Mer­kel at ta­ge 1.000 ek­stra flygt­nin­ge. Her kra­e­ve­de DF en ga­ran­ti for, at de skul­le sen­des tilbage til hjem­lan­de­ne se­ne­re. Den ga­ran­ti kan de ik­ke få, og der­for bli­ver Sø­ren Es­per­sen ra­ser over Lars Løk­kes flygt­nin­gepo­li­tik og tru­er med haevn. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

og Claus Bech be­slut­nin­gen nu ef­fek­ti­vi­se­ret uden DF.

»Vi er ik­ke in­ter­es­se­ret i at va­el­te re­ge­rin­ger, men det er et stort pro­blem. Ven­stre har va­e­ret ut­ro­lig uin­ter­es­se­re­de i at kom­me os i mø­de på pra­e­cis de to om­rå­der, der be­ty­der al­ler­mest for os: Gra­en­se­kon­trol og ud­la­en­din­ge. Det går ik­ke i la­eng­den,« si­ger Sø­ren Es­per­sen, der for­ud­ser nye bøl­ger af flygt­nin­ge, som vil va­e­re ’ka­ta­stro­fa­le’ for Dan­mark.

»Hvis det en­der med et ja til at op­gi­ve rets­for­be­hol­det ved fol­ke­af­stem­nin­gen 3. de­cem­ber, så vil vi ik­ke la­en­ge­re kun­ne be­stem­me, hvor man­ge vi ta­ger. Så vil vi bli­ve tvun­get ind i al­le mu­li­ge kvo­ter. og de 160.000, der er kom­met til Eu­ro­pa nu, vil kun va­e­re for­trop­pen,« si­ger Sø­ren Es­per­sen.

KRI­TIK

Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer Jakob El­le­mann-Jen­sen un­drer sig over den hår­de kri­tik fra Sø­ren Es­per­sen. »Re­ge­rin­gen har la­vet en af­ta­le om sa­enk­ning af ydel­ser for ud­la­en­din­ge med bla. Dansk Fol­ke­par­ti, og vi sid­der og drøf­ter stats­bor­ger­skab med bl.a. DF. Jeg ved ik­ke, om Sø­ren Es­per­sen har glemt det. Jeg kan egent­lig ik­ke for­stå, hvad han hen­vi­ser til,« si­ger han.

»Det er jo re­ge­rin­gens be­slut­ning, som man kan støt­te el­ler la­de va­e­re. Og hvis DF ik­ke har lyst til at støt­te det, så kan vi jo ik­ke gø­re no­get ved det. Li­ge­som vi hel­ler ik­ke er her­re over, om de rø­de par­ti­er støt­ter vo­res for­slag.«

For­skel­li­ge øn­sker

»Med hen­syn til fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger­ne så har man­ge par­ti­er man­ge for­skel­li­ge øn­sker, og det må vi ta­ge ef­ter­hån­den, som det kom­mer. Den er jo slet ik­ke frem­lagt end­nu, så mon ik­ke vi når det. Jeg har sva­ert ved at se, hvad en gra­en­se­bom har med en skat­tere­form at gø­re,« si­ger Jakob El­le­mann-Jen­sen.

En grup­pe sy­re­re har slå­et sig ned med mad fra fri­vil­lig­bo­der­ne på Flens­borg Sta­tion, in­den de skal vi­de­re mod Dan­mark og Sve­ri­ge. Fo­to:

Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.