Ja, naiv og pa­nisk Løk­ke svig­ter

BT - - DEBAT - Adm. di­rek­tør, Mandag Mor­gen HVER­KEN RE­GE­RIN­GEN EL­LER

ERIK RAS­MUS­SEN

de eu­ro­pa­ei­ske le­de­re har ud­vist ret­ti­dig om­hu i den­ne sag. Stats­mi­ni­ste­ren er ble­vet eks­po­nent for en fortra­eng­nings­po­li­tik, hvor man for la­en­ge har neg­li­ge­ret, at ud­vik­lin­gen i Mel­le­mø­sten var en tik­ken­de hu­ma­ni­ta­er og so­ci­al bom­be, som kun­ne eks­plo­de­re når som helst. Det er nu sket, og re­ak­tio­nen er pa­nisk. Det er en form for ’pig­t­rå­dspo­li­tik’, der bygger på den nai­ve op­fat­tel­se, at et højt nok hegn lø­ser pro­ble­met. En­hver med en smu­le ind­sigt i for­hol­de­ne i na­er­om­rå­der­ne vil for­stå, at vi er me­get langt fra at ha­ve fun­det ba­e­re­dyg­ti­ge løs­nin­ger. Der­for vil det og­så va­e­re at gi­ve dan­sker­ne fal­ske for­håb­nin­ger, hvis re­ge­rin­gen fast­hol­der, at 1.000 ek­stra flygt­nin­ge og 750 mio. kr. i ek­stra be­vil­lin­ger til na­er­om­rå­der er vo­res bi­drag til løs­nin­gen.

stats­mi­ni­ster som de øv­ri­ge eu­ro­pa­ei­ske le­de­re har svigtet. Ri­si­ko­en er, at vi in­den­for kort tid op­le­ver et to­talt sam­men­brud i Mel­le­mø­sten og Nord­afri­ka og en til­strøm­ning af flygt­nin­ge, der

SÅ­VEL DEN DAN­SKE

får den hid­ti­di­ge ud­vik­ling til at lig­ne en søn­dags­skoleud­flugt. Der er brug for en ind­sats, der kan sam­men­lig­nes med USA’s Mars­hall-hja­elp til Eu­ro­pa ef­ter An­den Ver­denskrig. Nu er det Eu­ro­pas tur til at sik­re so­ci­al og øko­no­misk sta­bi­li­tet i vo­res na­er­om­rå­der. Her ta­ler vi ik­ke om at in­ve­ste­re nog­le få mil­li­ar­der, men 100 mil­li­ar­der eu­ro. Det er og­så en in­ve­ste­ring i vo­res egen frem­tid og sta­bi­li­tet. Fejl­er vi na­e­ste gang, er det ik­ke ale­ne et hi­sto­risk le­del­ses­svigt, men kan bli­ve døds­stø­det mod det eu­ro­pa­ei­ske sam­ar­bej­de, vi har brugt år­ti­er på at byg­ge op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.