Nej, Løk­ke har løst pro­ble­mer­ne

BT - - DEBAT - Po­li­tisk re­dak­tør, Ber­ling­s­ke STATS­MI­NI­STE­REN HAR LIG­GET DER HAR SELV­FØL­GE­LIG

BENT WINTHER un­der for nog­le om­sta­en­dig­he­der, som har gjort det sva­ert at la­eg­ge en klar, lang­sig­tet plan. Han har valgt en me­to­de, hvor han fra dag til dag har ta­get be­stik af si­tu­a­tio­nen og hand­let der­ef­ter. Det vig­tig­ste har va­e­ret at lø­se de en­kel­te pro­ble­mer. Det er un­fair at klan­dre Lars Løk­ke Ras­mus­sen for de pro­ble­mer, vi ser for ti­den. Han skul­le må­ske ha­ve set det kom­me, men han har kun sid­det som stats­mi­ni­ster i et par må­ne­der.

va­e­ret ud­for­drin­ger. Blandt an­det gik stats­mi­ni­ste­ren til valg på en straks­op­brems­ning, men vir­ke­lig­he­den har over­ha­let ham, så han ik­ke har kun­net fast­hol­de det stand­punkt. Der­u­d­over vil­le man­ge af de flygt­nin­ge, som er kom­met til Dan­mark, vi­de­re til Sve­ri­ge, og det dan­ske po­li­ti har va­e­ret nødt til at gø­re sin pligt og re­gi­stre­re dem, hvil­ket stats­mi­ni­ste­ren jo og­så er ble­vet nødt til at hånd­te­re. Her har stats­mi­ni­ste­ren skul­let navi­ge­re mel­lem Tys­klands An­gela Mer­kel og det, at Dan­mark har et rets­for­be­hold og der­for ik­ke er

en del af den fa­el­les flygt­nin­gepo­li­tik.

ska­bes en fa­el­les løs­ning i Eu­ro­pa. EU skal strik­ke en sta­erk af­ta­le sam­men, som brem­ser til­strøm­nin­gen af flygt­nin­ge, som får for­delt dem i EUlan­de­ne, og som sik­rer sig, at de, som kom­mer her, får asyl, hvis de har ret til det, og el­lers bli­ver sendt hjem. Jeg er enig med Erik Ras­mus­sen i, at en af løs­nin­ger­ne er, at man sat­ser på en hand­le­plan i na­er­om­rå­der­ne. Jeg tror dog ik­ke, at en fa­el­les eu­ro­pa­ei­sk ud­vik­lings­plan er sa­er­lig re­a­li­stisk in­den for en over­sku­e­lig frem­tid.

FREMAD­RET­TET SKAL DER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.