THU­LE­SEN DA­HL I FAR­VER

Der­for Søs Ma­rie Serup

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

’’Han

na­e­sten hå­ner for­hand­lin­gen med Ven­stre, hvor han fik pra­e­sen­te­ret en no­get for­sim­plet il­lu­stra­tion

SERUP HAR SVA­RET

Iwe­e­ken­den mø­der Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl sit po­li­ti­ske bag­land til et lands­mø­de, hvor han må indstil­le sig på at mø­de et par kri­ti­ske be­ma­er­k­nin­ger.

Hvor­for? Ef­ter det valg, der gjor­de Dansk Fol­ke­par­ti til Dan­marks stør­ste par­ti i blå blok, og i en tid, hvor flygt­nin­geog ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken vel na­ep­pe før har fyldt me­re på dags­or­de­nen, har Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ik­ke den gen­nem­slags­kraft på den før­te po­li­tik, som man­ge DF-va­el­ge­re hav­de hå­bet og tro­et på. Og så end­da på et af par­tiets ab­so­lut­te ker­ne­om­rå­der. Nok er DF helt in­de i loopet hos Løk­ke, men stats­mi­ni­ste­ren har i de se­ne­ste uger an­lagt en linje, der ik­ke er i tråd med Dansk Fol­ke­par­tis.

Er det et pro­blem? Nog­le gan­ge er det godt at ha­ve de rig­ti­ge uven­ner el­ler at bli­ve uven­ner pga. den rig­ti­ge sag. Så­dan har det va­e­ret med DFs for­hold til So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i åre­vis, men så­dan har de det nu og­så med Ven­stre. Pro­ble­met er blot, at DF nu har en stør­rel­se, så man med ret­te kan spør­ge: Hvad vil de gø­re ved det? Før vil­le par­ti­et kun­ne und­slå sig ved at ta­le om egen li­den­hed, men i dag, hvor par­ti­et er stør­re end Ven­stre og grund­lag for den lil­le Ven­stre­r­e­ge­ring, går den ik­ke. DF kan sim­pelt­hen stil­les til an­svar på en an­den må­de.

Vil DFs bag­land va­e­re skuf­fet? De er skuf­fe­de over den po­li­ti­ske linje i Dan­mark i for­hold til de mas­si­ve flygt­nin­ge­strøm­me, og nog­le af dem vil stille Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl til an­svar. Det tror han og­så selv. El­lers hav­de han ik­ke fun­det det nød­ven­digt for­ud for sit lands­mø­de at gi­ve et in­ter­view til Po­li­ti­ken, hvor han re­de­gør for, hvor­for DF ik­ke gik i re­ge­ring. Be­grun­del­sen var i sit ind­hold gra­en­se­kon­trol, men det hand­le­de og­så om den må­de, Ven­stre og Løk­ke be­hand­le­de DF på. På det punkt er DF et lidt na­er­ta­gen­de par­ti. Man skal be­hand­le dem med respekt. Og man må ret­fa­er­dig­vis si­ge, at de­res stør­rel­se og­så be­ret­ti­ger til en vis po­r­tion vig­tig at­ti­tu­de.

Hvor­dan kan man se det? I Thu­le­sen Da­hls in­ter­view i Po­li­ti­ken skal man no­te­re sig, hvor­dan han na­e­sten hå­ner for­hand­lin­gen med Ven­stre, hvor han fik pra­e­sen­te­ret en no­get for­sim­plet il­lu­stra­tion - oven i kø­bet i far­ver - som skul­le for­kla­re DF, at de ik­ke kun­ne få gra­en­se­be­vogt­ning uden at kom­me i pro­ble­mer i for­hold til Dan­marks in­ter­na­tio­na­le for­plig­tel­ser. Han føl­te sig ty­de­lig­vis talt ned til. Som han be­skri­ver il­lu­stra­tio­nen, må man an­ta­ge, at de fle­ste, der har pas­se­ret 3. klas­se i fol­ke­sko­len, vil fø­le sig talt ned til af det no­tat, som Thu­le­sen Da­hl hen­vi­ser til. Men det er dog de fa­er­re­ste, der gør det til en cen­tral del af de­res forta­el­ling om, hvor­for man ik­ke vil i re­ge­ring.

Kø­ber DF-bag­lan­det Thu­le­sen Da­hls for­kla­ring? Ja. For det før­ste er Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl så af­holdt i sit bag­land og har så høj tro­va­er­dig­hed, at når han har talt, så er det, som når far for bor­den­den ved mid­dags­bor­det i 1950er­ne sag­de: ’For­di jeg si­ger det’. Og så stop­per de­bat­ten. For det an­det har DF me­get dyg­tigt flyt­tet sit va­el­ger­kor­ps ind i sin helt egen ver­dens­op­fat­tel­se. Når DF f.eks. ta­ler om, at der er me­re ind­fly­del­se uden for re­ge­ring end i re­ge­ring, så vil de fle­ste so­ci­al­de­mo­kra­ter og ven­stre­folk ryste op­gi­ven­de på ho­ve­d­et. Men i DF nik­ker man. Og­så selv­om man i dis­se da­ge ved selv­syn kan kon­sta­te­re, at stats­mi­ni­ste­ren kan an­la­eg­ge en an­den linje nu i spid­sen for en ren V-min­dre­tals­re­ge­ring, end han vil­le kun­ne i spid­sen for en VO-re­ge­ring. Det spil­ler en for­svin­den­de lil­le rolle i DF. Men i kro­ge­ne hvi­sker de al­li­ge­vel lidt i dis­se da­ge. Pud­sigt nok var en af Thu­le­sen Da­hls for­kla­rin­ger på, at DF ik­ke skul­le i re­ge­ring, at man ik­ke vil­le en­de som SF, der måt­te la­eg­ge ryg til po­li­tik, som man var lodret imod. Man kan spør­ge sig selv, om ik­ke det i re­a­li­te­ten er det, som DF gør i dis­se da­ge.

Bli­ver der bal­la­de på lands­mø­det? Ab­so­lut ik­ke. Husk på, DF fejrer lands­mø­de med et svim­len­de val­gre­sul­tat un­der ba­el­tet, Pia Kja­ers­gaard som for­mand for Fol­ke­tin­get og par­tiets vig­tig­ste po­li­ti­ske dags­or­den i or­ka­nens øje. De har ik­ke grund til an­det end spon­ta­ne klapsal­ver på nø­je til­ret­telag­te tids­punk­ter. Men bag klap­pe-ka­ge-hu­mø­ret gem­mer der sig al­li­ge­vel en lil­le, si­tren­de nervø­si­tet. El­lers hav­de vi ik­ke hørt om re­ge­rin­gens far­ve-il­lu­stra­tion til DF.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.