Er det godt, at DK nu vil ta­ge imod 1.000 flygt­nin­ge i en fa­el­les EU-for­de­ling?

BT - - DEBAT - Umm Sa­naa Salwa Finn Børg­lum Hansen Tom­my Knud­sen

Nej

Erik Woytylka

På fa­ce­book.com/ditbt kl. 12.39

På fa­ce­book.com/ditbt kl. 11.24

HVEM SKAL BE­TA­LE?

Ja

7.098 stem­mer på bt.dk

SPAENDENDE FI­NANS­LOV Lil­le Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Du vil ta­ge 1.000 mi­gran­ter me­re, end der er kom­met ind­til i dag. Du vil bru­ge en mil­li­ard kro­ner på at lø­se flygt­nin­ge­kri­sen. Du jong­le­rer li­ge nu med me­get store be­løb. Sam­ti­dig be­bu­der du nedska­e­rin­ger og stram­nin­ger over­for de dan­ske bor­ge­re på for­skel­li­ge om­rå­der. Det bli­ver spaendende at se, hvad den nye fi­nans­lov får af ind­hold.

VI KAN HJAELPE AL­LE

Vi har al­le et an­svar for hin­an­den, og­så for vo­res ae­l­dre og hjem­lø­se. Jeg for­står ik­ke, hvor­for det ene skal ude­luk­ke det an­det. Vi kan al­le be­gyn­de med at gø­re en for­skel for hin­an­den i ste­det for, at vis­se ty­per va­el­ger at sid­de på den fla­de og pe­ge fin­gre.

På fa­ce­book.com/ditbt kl. 10.19 Hvor får Løk­ke de 750 mil­li­o­ner kro­ner fra, som han har lo­vet til flygt­nin­ge­om­rå­det? Må­ske er det igen fra de sva­ge og sy­ge, over­før­sels­ind­kom­ster, sy­ge­hu­se, ple­je­hjem og sko­ler.

IN­GEN BLVER SENDT HJEM

På fa­ce­book.com/ditbt kl. 10.17 Al den snak om, at de bli­ver sendt hjem, når der er fred, er en and, for det bli­ver der ik­ke de na­e­ste man­ge år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.