Ta­le er sølv - ta

Mens Met­te Fre­de­rik­sen si­den val­get har va­e­ret tavs, har Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og Dansk Fol­ke­par­ti bol­tret sig på den fri ba­ne

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen

’’

PO­LI­TISK SU­PERWE­E­KEND

smo@bt.dk

An­dreas Kar­ker

kar­ker@bt.dk I si­ne før­ste tre må­ne­der i for­mands­sto­len for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har Met­te Fre­de­rik­sen va­e­ret så fra­va­e­ren­de i den of­fent­li­ge de­bat, at man­ge er be­gyndt at un­dre sig. For­ud for S-kon­gres­sen, der af­hol­des i den­ne we­e­kend i Aal­borg, har hun ik­ke frem­lagt et ene­ste kon­kret po­li­tisk ud­spil. Bort­set fra mel­din­gen om, at man ik­ke vil sam­ar­bej­de med ho­ved­fjen­den Dansk Fol­ke­par­ti uden om Ven­stre, har det va­e­ret me­get småt med nyhe­der fra Slej­ren.

Tavs­he­den har stå­et på så la­en­ge, at par­tiets ny ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer Dan Jør­gen­sen kom un­der be­skyd­ning på sin Fa­ce­book-va­eg, da han i sid­ste uge kra­e­ve­de, at re­ge­rin­gen lag­de en klar flygt­nin­ge­plan frem.

»I gu­der, Dan Jør­gen­sen. Men hvad er din og so­ci­al­de­mo­kra­tiets plan. Jvf. De­ad­li­ne 22.30 så har I pra­e­cis som re­ge­rin­gen in­gen plan,« skrev Jens An­ck­er på Fa­ce­book i et ind­la­eg, der ind­fan­ge­de stem­nin­gen.

Hvis de 1.000 de­le­ge­re­de og ga­e­ster på kon­gres­sen i Aal­borg for­ven­ter, at Met­te Fre­de­rik­sen har et flygt­nin­geud­spil med i ta­sken, bli­ver de for­ment­lig skuf­fet.

Den ny for­mand vil i ste­det bru­ge sin ta­le­tid til at kri­ti­se­re Dansk Fol­ke­par­ti ned un­der gulv­bra­ed­der­ne og bla­e­se til ideologisk kamp mod Li­be­ral Al­li­an­ce.

»Det, der er al­ler­mest be­hov for, er en me­re kras­børstig ideologisk dis­kus­sion med nog­le af vo­res po­li­ti­ske mod­stan­de­re. Blandt an­det med Li­be­ral Al­li­an­ce, der jo på lange stra­ek ger­ne vil ned­bry­de det sam­fund, vi ken­der i dag,« ud­tal­te hun til Uge­bre­vet A4.

In­gen fir­kan­te­de ud­ta­lel­ser

Iføl­ge Magnus He­u­ni­cke, som er ny vel­fa­erds­ord­fø­rer, skyl­des par­tiets tavs­hed om flygt­nin­ge­kri­sen, at man har brugt som­me­ren på at til­ret­tela­eg­ge den lang­sig­te­de kurs.

»Nå, det me­ner du ik­ke?,« si­ger Magnus He­u­ni­cke med et grin.

»Ja, hvor­dan skal man ud­tryk­ke det. Når man får ny for­mand, kan det gå bå­de godt og skidt i be­gyn­del­sen,« si­ger han og for­kla­rer, at man hur­tigt kan ma­le sig op i et hjør­ne med lidt for fir­kan­te­de ud­ta­lel­ser, hvis man be­gyn­der at kom­men­te­re dags­ak­tu­el­le be­gi­ven­he­der. Hvad der den ene dag ly­der ge­ni­alt, kan den na­e­ste dag fal­de helt til jor­den.

»Vi for­ven­ter, at vi skal va­e­re med til at for­hand­le med Løk­ke om de store ting, og der­for vil man ik­ke hø­re os kom­me med ul­ti­ma­ti­ve mel­din­ger. Det vil ik­ke ske,« si­ger Magnus He­u­ni­cke.

»Nej, det gi­ver ik­ke no­gen me­ning. Li­ge nu er der for­hand­lin­ger i Nu må re­ge­rin­gen tra­e­de i ka­rak­ter! Schen­gen-sam­ar­bej­det er brudt sam­men. Med den frie be­va­e­ge­lig­hed får de mi­gran­ter, der strøm­mer ind i Eu­ro­pa i dis­se uger, uhin­dret ad­gang og­så til Dan­mark. Der­for skal der ind­fø­res gra­en­se­kon­trol

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, for­mand for DF, på Fa­ce­book

Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.